Visjon for Visperud

 Klikk for stort bilde 

Om prosjektet

Lørenskog kommune planlegger fremtidens næringsområde på Visperud. Kommunestyret vedtok i mars 2021 prinsipper for utviklingen av området. 

Her finner du saksfremlegg med vedtak og vedlegg.

Her kan du lese sluttrapport fra visjonsarbeidet.

Visperud er ett av fem utviklingsområder i kommunen og har en tydelig næringsprofil. Visperud skal utvikles til et næringsområde med arbeidsplassintensiv næring som bygger opp under lokalisering av fremtidig T-banestasjon på Visperud. Et visjonsarbeid for området har pågått fra august 2019 til januar 2021.

Det har blitt gjennomført flere analyser og mulighetsstudier i samarbeid med viktige interessenter for å belyse utviklingsmulighetene for dette området som har en lang planleggings- og utviklingshorisont. Arbeidet resulterte i en fagrapport som gir Lørenskog kommune et godt grunnlag for en videre utviklingsprosess.

 

Aktuelt

Visjon for Visperud er vedtatt

Klikk for stort bilde  

Kommunestyret i Lørenskog vedtok den 3.3.2021 at fagrapporten og faktagrunnlaget fra arbeidet med «Visjonen for Visperud» skal brukes som grunnlag for den videre utviklingen av området.

Utviklingen skal ta utgangspunkt i eksisterende aktører og fremtidens mobilitet, herunder T-baneutbygging og logistikk, med mulighet for introduksjon av boliger og idrettsanlegg som en ny drivkraft for utvikling av området.

Det ble laget to mulige byplangrep. «Visperud Grid» viser et plangrep som tar utgangspunkt i eksisterende tomte- og veistrukturer, mens «Visperud Natur» har som utgangspunkt å avsette mer areal på bakken for å skape bedre forutsetninger for håndtering av overvann med større oppholdssoner og grønne arealer for rekreasjon. 

Dette vedtok kommunestyret:

  1. Fagrapporten og faktagrunnlag fra arbeidet med «Visjon for Visperud» brukes som grunnlag for revisjon av retningslinjer for området i ny arealdel av kommuneplanen. Når kommuneplanens arealdel er vedtatt, kan det varsles oppstart av en områdereguleringsplan for Visperud.
  2. Videre utvikling av Visperud skal ta utgangspunkt i eksisterende aktører og fremtidens mobilitet, herunder T-baneutbygging og logistikk, med mulighet for introduksjon av boliger og idrettsanlegg som en ny drivkraft for utvikling av området.
  3. For en mest mulig helhetlig utvikling av Visperud skal Oslo kommune, evt Lillestrøm kommune, samt Viken fylkeskommune, ved fagmiljøer på plan og næring, inviteres i den videre prosessen.
  4. Det bør vurderes å innlemme Robsrudstubben i det videre arbeidet med Visperud.
  5. Skole/undervisning vurderes som et av formålene for Visperud.

Her kan du lese fagrapporten

Her kan du lese saksfremlegg med kommunestyrets vedtak og vedlegg.

 

Se forslag til visjon og byplangrep for Visperud

 

På et digitalt seminar 7. desember 2020 ble forslag til visjoner og byplangrep for Visperud presentert. Over 70 innbyggere, næringslivsrepresentanter, eiendomsutviklere, folkevalgte og andre var med på seminaret.

Forslagene ble vist gjennom film, og deltakerne deltok aktivt i chatten med spørsmål og innspill som ble besvart underveis i møtet. 

Her kan du se filmen med presentasjon av visjon og byplangrep og faglige refleksjoner rundt disse.

Her kan du se lysarkene fra arkitektenes presentasjon. (PDF, 38 MB)

Her kan du se opptak av spørsmål og svar fra møtet.

Klikk for stort bildeForberedelse digitalt seminar.   

Se foreløpige skisser til visjoner for Visperud.  

3. november 2020 var det workshop med de som holder til i området og andre inviterte. Der ble foreløpige skisser og visjoner presentert og deltakerne ga innspill til det videre arbeidet.  

Se opptak av presentasjon av prosjektet og de foreløpig skissene.

Her kan du laste ned de foreløpige skissene. (PDF, 19 MB)

Har du innspill til skissene eller spørsmål til prosjektet? Send det til oss på visjonforvisperud@lorenskog.kommune.no innen 11. november 2020. 

De neste ukene vil MDH arkitekter, Bykon og Transborder jobbe videre med visjoner og byplangrep for Visperud. Dette blir presentert 7. desember. Møtet blir digitalt og vi vil komme med mer informasjon senere.  

Medvirkning

Har spørsmål om utviklingen ved Visperud?  Ta kontakt på visjonforvisperud@lorenskog.kommune.no

I visjonsarbeidet ble det gjennomført flere medvirkningsaktiviteter, se nedenfor. 

 

Se forslag til visjon og byplangrep for Visperud

På et digitalt seminar 7. desember ble forslag til visjoner og byplangrep for Visperud presentert. Over 70 innbyggere, næringslivsrepresentanter, eiendomsutviklere, folkevalgte og andre var med på seminaret.

Forslagene ble vist gjennom film, og deltakerne deltok aktivt i chatten med spørsmål og innspill som ble besvart underveis i møtet. 

Her kan du se filmen med presentasjon av visjon og byplangrep og faglige refleksjoner rundt disse.

Her kan du se lysarkene fra arkitektenes presentasjon. (PDF, 38 MB)

Her kan du se opptak av spørsmål og svar fra møtet.

Klikk for stort bildeForberedelse digitalt seminar.   

Velkommen til digitalt seminar 7. desember kl 14

Vi ønsker å presentere mulige utviklingsretninger for næringsdrivende, innbyggere, folkevalgte og andre interesserte.  

Se invitasjon og meld deg på her.  

Velkommen til seminar med informasjon og diskusjon!

 

Work-shop 3. november 2020

3. november var det workshop med de som holder til i området og andre inviterte. Der ble foreløpige skisser og visjoner presentert og deltakerne ga innspill til det videre arbeidet.  

Se opptak av presentasjon av prosjektet og de foreløpig skissene.

Her kan du laste ned de foreløpige skissene. (PDF, 19 MB)

 

Følg også med på Lørenskog kommune sin facebookside: https://www.facebook.com/lorenskogkommune