Hvilke kurs kan vi tilby?

IMG_6130.jpg

 

Arbeidsnorsk
Begrensede norskkunnskaper i arbeidsstokken har stor betydning for kundekontakt og produksjonsflyt. Muntlig kommunikasjon glir lettere, meldinger og dokumenter blir forstått og tilbakemeldinger blir skrevet. Man bruker mindre tid på misforståelser.

 

Å snakke og skrive godt norsk er også bra for arbeidsmiljøet. Fellesskapet blir sterkere, og mestring og selvtillit blir bedre hos den enkelte medarbeider. Forskerne mener at det er en klar sammenheng mellom mestring, selvtillit og lavt sykefravær i arbeidslivet.

Hva arbeidstakere skal lese, skrive og si på jobb utgjør plattformen for kurset. Sammen med f.eks. innlæring av enkel, funksjonell grammatikk, uttale, kundekommunikasjon eller andre behov, setter vi sammen det kurset dine medarbeidere trenger. Hvis ønskelig, kan kurset kombineres med digitalkompetanse og/eller matematikkforståelse.

  
Digitalkompetanse på jobb
Blir de digitale systemene stående ubrukt? Lider noen av «datavegring»?
Kan produksjonen bli bedre hvis alle bruker Excel? 

Mange arbeidstakere er blitt hengende etter i den digitale utviklingen. De kan mangle grunnleggende datakunnskaper, eller de kan mangle kompetanse innenfor bestemt programvare. Dette fører ofte til «flaskehalser» i produksjonen, hvor f. eks. mailutveksling av dokumenter eller digitale rapportsystemer ikke fungerer. Manglende mestring er dessuten plagsomt hos den enkelte arbeidstaker, og i verste fall sykdomsfremkallende.

Hva slags digital kompetanse dine medarbeidere trenger, er utgangspunktet når vi innleder kurssamarbeid med deg. Hvis ønskelig, kan kurset kombineres med arbeidsnorsk og/eller matematikkforståelse.Matematisk kompetanse på jobb
Trenger dere et kurs i budsjettforståelse? Er det mange som sliter med utregninger i arbeidet?

Medarbeidere kan ha god produksjonsforståelse, men de gikk kanskje læretida i en tid da inntjening og marginer var ledelsens domene. Å plutselig skulle styre produksjonen ved hjelp av en tallgruppe eller et excel-ark kan gi mange unødvendige bekymringer. Mangelfull skolegang eller dyskalkuli er også problemer som ofte holdes skjult for andre. Å regne om fra volum til vekt eller femdoble et blandingsforhold er en utfordring for mange. 

Vi kan gi dine medarbeidere den matematiske kompetansen de trenger. Kurset kan med fordel kombineres med opplæring i digital programvare, eller muntlig og/eller skriftlig språk.Lese – og skrivevansker i arbeidsstokken?
Dysleksi og lese- og skrivevansker er vanligere enn man tror. Problemet holdes vanligvis skjult av den/de det gjelder, men kommer gjerne indirekte til uttrykk ved at oppslag ikke blir forstått, at ferie- og sykemeldingsskjema ikke blir skrevet eller at skriftlige tilbakemeldinger blir muntlig kommunisert. 

Vi har gode erfaringer med kursing i lese- og skrivetrening, for folk med dysleksi eller lettere lese- og skrivevansker. Kurset vil basere seg på de tekstene som befinner seg på arbeidsplassen, men også etter deltakers og arbeidsgivers øvrige behov. Kurset er også godt egnet for de som skal gjennomføre videreopplæring, fagbrev etc. Kurset kan med fordel kombineres med digitalkompetanse og/eller andre moduler.Dokument- og rapportforståelse, rapportskriving
Blir dokumentene forstått? Inneholder rapportene det de skal? Hos f eks helsevesenet og byggebransjen er grundig dokumentforståelse og tilbakerapportering helt nødvendig. Å trene medarbeidere til å studere og skrive omfattende dokumenter kan gjerne bli «liggende i skuffen», med det resultatet at sikkerhetssystemet ikke fungerer slik det skal.

Rasta voksenopplæringssenter har erfaring med å sette sammen kurs for denne typen formål. Kurset kan fint kombineres med arbeidsnorsk, digitalkompetanse, muntlig eller matematisk kompetanse.   

 

I tillegg til kursutvikling og -sammensetning, tar vi oss av:

* den nødvendige møtevirksomheten i bedriften

* tidslinje i prosjektet 

* søknadsskriving og registrering

* undervisning

* underveis- og avslutningsrapporter til bevilgende myndigheter