Skolens satsninger

Solheim skole er en over 100 år gammel tre-parallell barneskole med ca. 530 elever i 2022. Her er det om lag 70 dedikerte ansatte som jobber hver dag om et felles mål; å øke elevenes trivsel og læring på skolen, uansett roller og arbeidsoppgaver. Elevtallet har i de siste årene vokst raskt og elevgrunnlaget har også endret seg. Skolen er nå en stor flerkulturell skole. Det språklige og kulturelle mangfoldet beriker skolens fellesskap. Vi jobber for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø der elever får tilpasset opplæring og sosial trening.

 

Solheim skole har jobbet mye med fagfornyelsen. Resultatet er ny timeplantenkning for å tilrettelegge for god progresjon i grunnleggende ferdigheter i alle fag og mer tverrfaglig arbeid. Nærmiljøet benyttes som viktig læringsarena og det legges opp til mer uteskole og læring hvor elevene bruker kroppen mer i fysiske aktiviteter. Praktisk– estetiske fag har også blitt revitalisert på Solheim skole. Utforskende, problemløsning, kreativ innovasjon, kritisk tenkning, samarbeid og dybdelæring er noe av de prinsippene vi vektlegger i vår undervisningspraksis. «Drømmetimen» er resultatet av skolens felles tolkning og tilnærming av fagfornyelsen, som inneholder tre sammenfattede faktorer: Fengende – Forskende – Forutsigbarhet.  

 

Skolen vil i årene fremover ha særlig fokus på lesing og digitale ferdigheter. Prioriteringen gjøres i takt med skolens utvikling og det behovet dette medfølger. Vurdering for læring vil fortsatt være viktig didaktisk metode og verktøy for å understøtte skolens systematiske oppfølging av elevenes utvikling. Kompetanse i pedagogisk analyse vil stå sentralt i lærernes pedagogiske utviklingsarbeid.  

SFO er skolens utvidet læringsarena. Her vil vi fortsette å ha fokuslæringsstøttende aktiviteter og øve på sosiale ferdigheter i tett samarbeid med skolen.  

Elevstemmen ivaretas gjennom daglig samtale med lærer, klassemøte og elevråd. Kommunikasjon og samarbeid med foreldre og foresatte sikres gjennom foreldremøter og FAU. For å sikre reell medvirkning er det rektor som leder begge samarbeidsforaene.