Elevers rett til trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Hammer skole har ansvar for at elevene på skolen vår har et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslova stiller flere krav til hvordan vi skal arbeide med dette:

  • Vi skal ha nulltoleranse mot krenking (som mobbing, vold, diskriminering og trakassering).
  • Vi skal jobbe aktivt med forebygging.
  • Vi som jobber i skolen har både varslingsplikt, undersøkelsesplikt og aktivitetsplikt hvis vi får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
  • Elevene skal få ta del i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for et godt og trygt skolemiljø.

Aktivitetsplikt

Alle som jobber ved skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig. Rektor skal varsles dersom ansatte får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Ved alvorlige tilfeller skal rektor varsle videre til skoleeier. 

Ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen undersøke saken. Videre skal vi sette i gang tiltak for å bedre skolemiljøet for eleven. Her skal skolen involvere eleven tett, og det grunnleggende hensynet skal være hva som er best for eleven.

Dersom en som arbeider på skolen, får mistanke eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen, utsetter en elev for krenking, skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier. Dersom det er en i ledelsen som står bak krenkinga, skal skoleeier varsles direkte. Slike saker skal også undersøkes, og det skal iverksettes tiltak.

Ordensreglement

Kommunestyret har vedtatt reglement for orden og oppførsel (PDF, 104 kB) som gjelder for alle skolene i Lørenskog. Her står det hvilke regler for orden og oppførsel eleven må forholde seg til og hvilke sanksjoner som kan benyttes mot elever som bryter reglementet. Lærerne på skolen gjennomgår dette ved skolestart, og det blir i tillegg forventa at foresatte og elever leser gjennom dette hjemme.

Hva gjør du hvis barnet ditt ikke er fornøyd med skolemiljøet?

Ta kontakt med oss hvis barnet ditt ikke opplever et trygt og godt skolemiljø. Henvend deg til kontaktlærer, andre lærere på trinnet eller direkte til rektor. Du kan enkelt sende melding i Vigilo, eller så finner du kontaktinformasjon til skolens ansatte her. Vi er forplikta til å ta raskt tak i saken.

Dere kan melde saken inn til statsforvalter hvis dere ikke er fornøyd med skolens håndtering (saken må være tatt opp mer rektor først). Hvis statsforvalteren kommer til at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten, kan statsforvalteren vedta kva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det skal settes en frist for gjennomføring av vedtaket, og statsforvalteren skal følge opp saken.

Har du spørsmål?

Mette Karin Nordeng
Mette Karin Nordeng
Rektor
94016181