Nyttige lenker

Om LFAU

LFAU er en samling av alle FAU i Lørenskog, hvor man tar opp felles utfordringer på Lørenskog, og hvor kommunen stiller.
LFAU er et bindeledd mellom kommunen og den enkelte skoles FAU.
LFAU-koordinatorer for skoleåret 2022/23 er Kjenn Skole ved Henrik Rommerud og Tuva Grande.
LFAU representant for Kjenn Skole er Henrik Rommerud, vara er Anders Grotterød.

Om FUG

Nå kan foreldre melde mobbesak til fylkesmannen

Stortinget vedtok 1. august 2017 et nytt regelverk om skolemiljø. En av endringene er at foreldre som opplever at skolen ikke gjør det de skal, kan melde saken direkte til fylkesmannen. Fylkesmannen har virkemidler og myndighet til å sørge for at elevens skolesituasjon endres når det er nødvendig. Fylkesmannen skal utgjøre et sikkerhetsnett som kan fange opp de sakene skolen selv ikke klarer å løse raskt og riktig. Dette kalles håndhevingsordningen. Muligheten til å melde saken til fylkesmannen, som er omhandlet her, gjelder elevens psykososiale skolemiljø (ikke fysisk skolemiljø).

Elevens egen opplevelse

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen 

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang,

  • hvis det er mulig si ifra til rektor

  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Hva hvis en elev blir mobbet av en ansatt på skolen?

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

Foreldre har fått muligheten til å melde saken til fylkesmannen

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen. For oss på Lørenskog er det fylkesmannen i Oslo og Akershus vi skal henvende oss til.

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen

  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor

  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Fylkesmannen. 

Hva kan Fylkesmannen gjøre?

Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp.

Mer informasjon om mobbing og rettigheter