FAU

FAU står for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.

Hvorfor har skolen et FAU?

FAU er et lovpålagt organ. FAUs medlemmer velges fortrinnsvis for to år, med unntak av representanter fra tiende klassetrinn, som velges for ett år. Vi som foreldre har hovedansvaret for vårt barns utvikling og opplæring og dermed gis vi også rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre at denne medvirkningen er reell og har også et medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. 

FAU skal

• Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
• Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
• Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
• Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
• Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU informerer ut til foreldrene gjennom en egen fane på skolens hjemmeside. Som medlem av FAU blir du godt kjent med skolens virksomhet og ledelse og med andre foreldre. Du får mulighet til å bidra til bedre kvalitet i skolen og skape en bedre skolehverdag for elevene. Man kommer borti saker som tas opp i politiske utvalg i kommunen, skolens samarbeidsutvalg, elevrådet og klasseforeldremøter. Man medvirker i vurdering av skolen og i utviklingsarbeidet som gjøres innen trygt læringsmiljø, antimobbing, skole-hjem og ulike sosiale tiltak for elevene. FAU er også med på å planlegge å gjennomføre informasjon, kurs og samlinger for foreldre, lærere og klassekontakter.

Foreldrene er skolens viktigste medspillere

Et godt fungerende FAU forutsetter aktive foreldre som tar initiativ, spiller inn saker og er med på å evaluere skolen, som stadig er i utvikling og endring. Foreldrenes synspunkter skal bli hørt, tatt hensyn til og fulgt opp. FAU bør strebe etter å ha en god og tett dialog med skolen, slik at foreldre og foresatte får en reell innflytelse på skolens virksomhet.

Artikkelliste