Retningslinjer for FAU på Kjenn skole

FAU er et lovpålagt organ. FAUs medlemmer velges fortrinnsvis for to år, med unntak av representanter fra i tiende klassetrinn, som velges for ett år. FAU-lederen skal være en person som har sittet i FAU tidligere. Vedkommende bør være valgt før start av nytt skoleår.

FAUs medlemmer har gjennom Opplæringsloven, samme taushetsplikt som beskrevet i Forvaltningsloven §13-13e. Denne gjelder både for skolen og for alle foreldrerepresentanter som er medlemmer av skolens rådsorganer. FAU skal ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

Alle klasser skal ha en FAU-representant og en vararepresentant. Det er viktig å ivareta kontinuiteten i FAUs arbeid og det bør avklares hvem som slutter før sommerferien.

 

FAU skal arbeide for å: 

 • Fremme fellesinteresser til elever og foreldre /foresatte på Kjenn.
 • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeid mellom skole, hjem og nærmiljø.
 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene og i miljøet.
 • Skape kontakt mellom skole og nærmiljø.

Åpenhet
FAU representerer foreldrene i klassen de er valgt inn fra, og bør derfor dele så mye som mulig med dem (med unntak av saker som omfattes av taushetsplikt). FAU representanten bør bruke klassens Facebook-side for foreldrene til å dele informasjon fra møtene, og innhente innspill i forkant av FAU-møtene. Kjenn FAU ønsker å være så transparent som mulig og involvere foreldregruppa mest mulig.
 

Det velges 

 • En leder
 • En nestleder
 • En referent
 • To representanter og to vara til Samarbeidsutvalget (SU)
 • En representant til Skolemiljøutvalget (SMU)
 • En representant og en vara til Lørenskog FAU (LFAU)

Alle nye medlemmer må settes godt inn i arbeidsoppgavene.

Les mer om Samarbeidsutvalgets oppgaver  
Les mer om Skolemiljøutvalgets oppgaver

Det er møteplikt på FAU-møtene. Forfall skal meldes leder og man har selv ansvar for å varsle vara og be denne stille på møtet. Leder innkaller til FAU-møtene og innkallingen bør være representantene i hende minst en uke før hvert møte. FAU-møtene avholdes i utgangspunktet en gang hver sjette uke, i skoleåret. Møteplan fremlegges i oppstart av skoleåret.

Møtene skal ha følgende faste punkter på sakslista:

 • Referat fra forrige møte
 • Informasjon fra Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget
 • Informasjon fra skolen
 • Informasjon fra Lørenskog FAU
 • Eventuelt

Referat fra møtene bør være representantene og administrasjonen i hende innen en uke etter møtet. Referatene legges ut på skolens nettside, under FAU-fanen.

FAU er forpliktet til å behandle alle innkomne saker og gi skriftlig tilbakemelding.

Navneliste over FAU-medlemmene bør være klar før 2. møte etter skolestart, den skal inneholde navn, klasse. På grunn av økende mengde spam/scam er det en felles epostadresse for kontakt til FAU publisert på nettsiden.

Kun leder og nestleder gir uttalelser til pressen.

Årsplan og hovedtema per møte:
Kjenn FAU har en årsplan med oversikt over skoleårets kommende møter, og hovedtema på hvert møte.
"Hovedtema" for møtene kommer vi frem til i samarbeid med skolens administrasjon med innspill både fra FAU og skolen. I tillegg til vanlig info fra skolens administrasjon, og sporadisk diskusjon, vil "hovedtema" gjøre at  skolens administrasjon kan forberede seg på disse temaene og presentere mer inngående informasjon. I tillegg er det enklere for FAU representantene å få tilbakemeldinger fra klassen. Dette vil skape bedre diskusjoner i FAU, og vi får behandlet viktige saker på en bedre måte.