Elevrådet

Hvorfor har vi elevråd?

Elevmedvirkning og demokrati er viktige grunnprinsipper i skolen, og elevrådet er en måte å ivareta dette på i praksis.

I Opplæringsloven er det bestemt at alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet er valgt av og blant elevene, og skal arbeide med å fremme elevenes felles interesser, og arbeide for et godt skole- og læringsmiljø. Rådet skal også uttale seg i, og komme med forslag i saker som gjelder læringsmiljø, arbeidsforhold og velferd for elevene. På Fjellhamar skole består elevrådet av representanter fra 4.-7. trinn.

Demokrati i skolen

Opplæring gjennom demokratisk praksis handler om den forståelsen elevene får av demokrati gjennom ulike former for medvirkning. Elevrådet er elevenes demokratiske organ, hvor de kan nå fram med meningene sine. De som engasjerer seg i elevrådsarbeid, får mange fine erfaringer som de kan ha nytte av senere i livet.

Hva gjør en elevrådsrepresentant?

  • Representerer klassen
  • Følger opp miljøet i klassen og klasserommet
  • Møter på elevrådsmøter

Det er viktig at elevrådsrepresentanten tar med seg saker fra klassen til elevrådet. Klassen bør diskutere saker som elevrådsrepresentanten kan ta med seg videre til elevrådet.

Er det noe du ikke er fornøyd med på skolen? Ta det opp med elevrådet!