Strategisk plan

"Kvalitet i barnehage og skole – strategisk plan 2018-2026" handler om barnehagens og skolens pedagogiske virksomhet.

Strategien omhandler fire retningsgivende hovedområder som er basert på faglige vurderinger av dagens situasjon og vurderinger av hvilke trender og utviklingstrekk som vil prege samfunnsutviklingen for barnehage og skole i årene fremover: danning og læring, ledelse, inkludering og samarbeid.

Strukturelle forhold som bygg, kapasitet og inntaksområder er ikke behandlet i denne planen. 

Kvalitet i barnehage og skole – strategisk plan 2018-2026 (PDF, 3 MB)