Medvirkning om kommuneplanens arealdel

Her kan du lese om medvirkning og involvering som var under arbeidet med kommuneplanens arealdel. Ny arealdel ble vedtatt i mars 2023. 

Mange var involvert i arbeidet med kommuneplanens arealdel, og vi er takknemlige for alle gode bidrag som har gitt en robust plan for framtiden.

Vi begynte arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel våren 2021, og ny plan ble vedtatt av kommunestyret i mars 2023. Vi ønsket å få innspill både mens vi jobbet med planen og i de formelle høringsperiodene, og hadde mange forskjellige aktiviteter og møter for å skape engasjement. 

 

Høring om planprogram

Før planarbeidet startes opp må det utarbeides et planprogram. Planprogrammet legger føringer for det konkrete arbeidet med planforslaget. Planprogrammet beskriver hensikten med revisjonsarbeidet, overordnede føringer som ligger til grunn, hovedtema det skal være fokus på, framdriftsplan for arbeidet og hvordan kommunen vil jobbe med medvirkning. 

Kommunestyret vedtok 8. september 2021 å sende forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel på høring, og varslet samtidig oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel. Høringsfrist var 22. oktober.

Mennesker som står og snakker - Klikk for stort bilde Farid Omer/ Lørenskog kommune

I høringsperioden var det innbyggermøte, møte med næringsliv, grunneiere og utbyggere og vi hadde åpent kontor på Lørenskog hus hvor folk kunne komme innom. Over 130 personer deltok i høringsaktiviteter og kommunen fikk 53 høringsinnspill fra innbyggere, lag og foreninger, næringsliv, grunneiere og offentlige myndigheter. Les mer om medvirkningen og høringsinnspillene i medvirkningsrapport før høring av planprogram. 

Kommunestyrets vedtak om å legge forslag til planprogram på høring.

Kommunestyrets sluttbehandling av planprogrammet.

Medvirkning underveis

Ungdom som tegner - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune

Stedsutvikling med gode nabolag og samarbeid med bolignæringen var viktige temaer i planarbeidet. Kommunen hadde innbyggermøte om nabolag, møte med bolignæringen, med næringsliv og det var skolesamarbeid.  Over 350 personer deltok på aktivitetene. I tillegg til dialog og innspill på møtene, kom det 11 nye arealinnspill. 

Medvirkningsrapport arbeidsfase. 

Høring av planforslag

Forslag til ny arealdel var på høring høsten 2022. 

Mennesker i kinosal - Klikk for stort bilde Farid Omer/ Lørenskog kommune

I denne høringsperioden var det en egen ungdomskampanje for å få innspill fra ungdom. I tillegg var det innbyggermøte, møte med bolignæringen, næringslivet, åpent kontor og samarbeid med skoler. 

Alle innbyggere over 16 år fikk epost om høringen med lenke til nettsiden om kommuneplanen hvor de kunne lese høringsforslaget.

Vi fikk nesten 300 høringsinnspill og over halvparten var fra ungdom. 

Oversikt over kommunikasjon og medvirkning er i Medvirkningsrapport for høring av planforslag.

Kommuneplanutvalget og Ungdomsrådet

Kommuneplanutvalget er et politisk utvalg som gir råd og innspill til kommunedirektøren i arbeidet med kommuneplanen. Alle partier i kommunestyret er med i utvalget. I arbeidet med kommuneplanens arealdel var det ni møter i kommuneplanutvalget. I møtene ble forskjellige temaer i planarbeidet diskutert, blant annet befolknings- og boligvekst, Ahus-området og bokvalitet. Utvalget var også på befaring. 

Saksframlegg og protokoll fra møter i kommuneplanutvalget. 

Fire mennesker holder en plakat - Klikk for stort bildeLeder og nestleder i Ungdomsrådet i midten. Lørenskog kommune

Ungdomsrådet har vært en viktig samarbeidspartner for kommunen, og er det utvalget som har hatt flest møter om kommuneplanens arealdel bortsett fra kommuneplanutvalget. Ungdomsrådet har gitt uttalelser til kommunestyret om temaer de var opptatt av i planarbeidet, de har deltatt på innbyggermøter og de var med å lage ungdomskampanjen som var under høringen av forslag til ny arealdel. Samarbeidet med Ungdomsrådet har vært både nyttig og inspirerende og avgjørende for å få synliggjort ungdommens stemme i planarbeidet. 

 

Tidslinje for kommuneplanens arealdel

Kommunestyret behandler forslag til planprogram.

Sept 2021

Høring av forslag til planprogram. Informasjon og medvirkning.

Sept-okt 2021

Kommunestyret fastsetter planprogrammet.

Des 2021

Arbeid med planforslag.

Jan-sept 2022

Kommunestyret behandler forslag til arealdel.

September 2022

Høring av planforslag. Informasjon og medvirkning.

Sept-nov 2022

Kommunestyret sluttbehandler arealdel.

Mars 2023