3.6 Konsekvensutredning og ROS

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en konsekvensutredning (KU), jf. pbl § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. 

Betydningen for planarbeidet 

Konsekvensutredningen skal undersøke om nye tiltak og endringer i planen kan få vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn. For arealdelen kan dette for eksempel være endrede arealformål, endringer i bestemmelser eller andre vesentlige endringer fra gjeldende plan. Arealendringer skal vurderes enkeltvis, og samlet på kommunalt nivå for å gi en helhetlig vurdering av konsekvenser som følge av planen sett i forhold til 0-alternativet. 

Alle arealbruksendringer etter plan– og bygningsloven skal også ha en identifiserende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. pbl § 4-3.  

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Som et grunnlag for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap skal det i arealplanleggingen også utarbeides en helhetlig ROS-analyse. Viktige tema som kan inngå i en helhetlig ROS-analyse er blant annet: luftforurensing, støy, trafikksikkerhet, ras, kvikkleire, tørkeperioder og brannfare. Analysen vil gi føringer til revisjon av arealdelen.  

Det pågår et arbeid med å kartlegge faresoner for kvikkleireskred i kommunen. Resultatet av kartleggingen vil være en overordnet risikovurdering, samt avgrensede områder med faregrad. Områder med faregrad kan legges inn som faresoner i kommuneplanens arealdel.  

Tilbake til oversikt