Musikkterapi

“Musikkterapi er bruk av musikk til å gi mennesker nye handlemuligheter” (Even Ruud, 1990).

En musikkterapeut bruker musikk som et verktøy for å skape positiv forandring og bidra til bedre helse for sine klienter. Dette er alltid hovedmålsetting, mens mer spesifikke mål varierer i forhold til målgruppene, og defineres etter enkeltindividers behov og ønsker.

Musikkterapeutyrket er en masterutdanning som kan tas ved Norges musikkhøgskole i Oslo og Griegakademiet i Bergen. Ved Norges musikkhøgskole kreves det en bachelorgrad med fordypning i musikk og helse før mastergraden i musikkterapi, mens Griegakademiet i Bergen gir en selvstendig 5-årig masterutdanning i musikkterapi.

Hvordan jobber en musikkterapeut?

Musikkterapeuten forsøker som regel å få til et musikalsk samspill der klienten selv er musisk aktiv, og tar utgangspunkt i klientens iboende ressurser og sterke sider. Det er viktig for musikkterapeuten å finne fram til klientens preferansemusikk og bruke denne. Dette er en måte å anerkjenne og bekrefte klienten på. Musikkterapeuten benytter seg av ulike musikalske teknikker som for eksempel improvisasjon, samspill og sang, låtskriving, opplæring på instrument, musikklytting, dans og ulike tilrettelagte musikkaktiviteter.

I musikkterapi er den relasjonen som oppstår mellom klient og terapeut viktig. Mange av de klientene musikkterapeuten jobber med har utfordringer når det gjelder kommunikasjon. Dette gjør at de lett kan føle isolasjon. Gjennom en musikkterapeutisk tilnærming kan musikkterapeuten oppnå en genuin kontakt med klienten, slik at klienten opplever å bli sett og bekreftet. På denne måten kan klientene oppleve meningsfullt samvær med andre. Dette igjen kan bidra til blant annet bedre selvfølelse, økt livskvalitet og gi mestringsfølelse.  

Musikkterapi ved Lørenskog musikk- og kulturskole

For tiden er fem musikkterapeuter tilknyttet Lørenskog musikk- og kulturskole. Musikkterapeutene jobber på ulike arenaer og mot ulike brukergrupper i kommunen. Dette gjør musikk- og kulturskolen til et unikt ressurssenter for musikkterapi. Musikkterapeutene når ut til et bredt spekter av klienter i kommunen, fra barnehagebarn til eldre på sykehjem. En del av tilbudet distribueres ut fra faste midler som er finansiert av musikk- og kulturskolen. Utover dette kan skoler og institusjoner kjøpe musikkterapitjenester via direkte henvendelse til musikk- og kulturskolens ledelse.

Musikkterapeutene er også praksislærere for studenter fra Norges musikkhøgskole; fra årsenhet i musikk og helse og fra masterstudiet i musikkterapi.

Hvor gir vi tilbud om musikkterapi?

  • Barnehager
  • Grunnskoler
  • Videregående skole, Tilrettelagt opplæring
  • Korps for funksjonshemmede (Vasshjulet Tut og Blæs)
  • Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet
  • Fritidstilbud på musikk- og kulturskolen

I Lørenskog musikk- og kulturskole kan musikkterapitilbudet deles inn i to hovedgrupper; musikkterapi på den spesialpedagogiske arena og musikkterapi i eldreomsorgen. Det kan imidlertid tenkes at mange andre arenaer kan være aktuelle for musikkterapi på sikt.

Musikkterapi på den spesialpedagogiske arena

Lørenskog musikk- og kulturskole tilbyr musikkterapi ved barnehager og skoler.
Det blir gitt individuelle timer samt gruppetimer til elever med ulike lærevansker, sosiale og emosjonelle vansker, autisme og/eller utviklingshemming.
Eksempler på spesifikke målsettinger innen den spesialpedagogiske arena kan være kommunikasjon, språkutvikling, motorisk utvikling, selvutvikling og relasjonsbygging.

Noen ganger kan det å lære et instrument inngå i en musikkterapeutisk prosess. Målet er da ikke nødvendigvis denne lærdommen i seg selv, men det som skjer som en konsekvens av dette. For eksempel: Når en klient lærer seg å spille en melodi på piano og opplever mestringsfølelse, kan det bidra til bedret selvfølelse og økt motivasjon for skolehverdagen. Målet er ikke alltid musikken i seg selv, men de prosesser som musikken utløser.

Musikkterapi i eldreomsorgen

Musikkterapitjenestene til sykehjemmene i Lørenskog er en del av de faste midlene, og Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet har musikkterapeuter på jobb i henholdsvis 120 og 40 prosent. Tilbudene som gis er: musikkgrupper tilpasset de enkelte avdelingene, individuelle besøk til beboere med spesielle behov, månedlig formiddagsdans i fellesarealet, allsang og generasjonssang med barnehagebarn samt ukentlig korøvelse med “Kor Arti” — for beboere, pårørende, personalet og frivillige medhjelpere. I tillegg bidrar musikkterapeutene på diverse tilstelninger og kulturarrangementer som arrangeres ved sykehjemmene.

Musikkterapeutene gir også tilbud om opplæring og veiledning til personalet og studenter/elever/lærlinger. Som et ledd i satsningen på dette har begge sykehjemmene i år 2020 valgt å bli en “Syngende institusjon”, som er “Krafttak for sang” sin satsning på “Sang i eldreomsorgen”. Musikkterapeutene ønsker å bidra til at ansatte kan ta i bruk den digitale ressursportalen “Syng sammen”, som sykehjemmene får tilgang til ved å være syngende institusjoner. Ressursportalen kan være et konkret hjelpemiddel for personalet, slik at de kan ta i bruk sang og musikk som et helsefremmende tiltak.

Eksempler på spesifikke målsettinger innen eldreomsorgen kan være psykososiale mål og meningsfullt sosialt samvær, reduksjon av sosial isolasjon, regulering av atferd (berolige eller oppkvikke), minnearbeid samt fysisk og psykisk stimulering.

Sosiale medier: Vi er på Instagram. Sjekk oss ut på: @musikkterapeutene