Musikkterapi

“Musikkterapi er bruk av musikk og for å gi mennesker nye handlemuligheter”.

En musikkterapeut bruker musikk som et verktøy for å skape positiv forandring og bidra til bedre helse for sine klienter. Dette er alltid hovedmålsetting, mens mer spesifikke mål varierer i forhold til målgruppene, og defineres etter enkeltindividers behov og ønsker. 

Musikkterapeutyrket er en masterutdanning som kan tas ved Norges musikkhøgskole i Oslo og Grigakademiet i Bergen. Ved Norges musikkhøgskole kreves det en bachelorgrad med fordypning i musikk og helse før mastergraden i musikkterapi, mens Grigakademiet i Bergen er en selvstendig 5-årig masterutdanning i musikkterapi. 

Hvordan jobber en musikkterapeut?

Musikkterapeuten forsøker som regel å få til et musikalsk samspill der klienten selv er musisk aktiv, og tar utgangspunkt i klientens iboende ressurser og sterke sider. Det er viktig for musikkterapeuten å finne fram til klientens preferansemusikk og bruke denne. Dette er en måte å anerkjenne og bekrefte våre klienter på. Musikkterapeuten benytter seg av ulike musikalske teknikker som for eksempel improvisasjon, samspill og sang, låtskriving, opplæring på instrument, musikklytting, dans og ulike tilrettelagte musikkaktiviteter. 

I musikkterapi er den relasjonen som oppstår mellom klient og terapeut er viktig. Mange av de klientene musikkterapeuter jobber med har utfordringer når det gjelder kommunikasjon som som gjør at de lett kan føle isolasjon. Alle mennesker har behov for meningsfullt samvær med andre mennesker. Ved å bruke musikk kan vi nå inn til våre klienter og gi dem følelsen av å bli sett og bekreftet for den de er. 

Musikkterapi ved Lørenskog Musikk- og kulturskole

Lørenskog Musikk- og kulturskole har 5 musikkterapeuter ansatt i til sammen 460 % stilling. Dette gjør musikkskolen til et unikt ressurssenter for musikkterapi. Vi når ut til et bredt spekter av klienter i kommunen, fra barnehagebarn til eldre på sykehjem. Musikkterapeutene er også praksislærere for studenter fra Norges musikkhøgskole, fra årsenhet i musikk og helse og fra masterstudiet i musikkterapi. 

Hvor gir vi tilbud om musikkterapi?

 • Barnehager

 • Grunnskoler

 • Videregående skole (base for funksjonshemmede)

 • Pedagogisk psykologisk kontor

 • Voksenopplæring for psykisk utviklingshemmede

 • Korps for funksjonshemmede (Tut og Blæs)

 • Lørenskog sykehjem og Rolvsrud sykehjem

 • Fritidstilbud på Musikk- og kulturskolen

I Lørenskog Musikk- og kulturskole kan musikkterapipraksisen deles inn i to hovedgrupper; musikkterapi på den spesialpedagogiske arena og musikkterapi i eldreomsorgen. Det kan imidlertid tenkes at mange andre arenaer kan være aktuelle for musikkterapi på sikt. 

Musikkterapi på den spesialpedagogiske arena

Lørenskog Musikk- og kulturskole tilbyr musikkterapi ved barnehager, skoler og PPT . 
Det blir gitt individuelle timer samt gruppetimer for mennesker med ulike lærevansker, sosiale og emosjonelle vansker, autisme og/eller utviklingshemming.
Eksempler på spesifikke målsettinger innen den spesialpedagogiske arena kan være kommunikasjon, språkutvikling, motorisk utvikling, selvutvikling og relasjonsbygging. 

Noen ganger kan det å lære et instrument inngå i en musikkterapeutisk prosess, men målet er da ikke nødvendigvis denne lærdommen i seg selv, men det som skjer som en konsekvens av dette. For eksempel ved at en klient lærer seg å spille en melodi på piano og opplever mestringsfølelse som kan bidra til en bedret selvfølelse og økt motivasjon for skolehverdagen. Målet er ikke alltid musikken i seg selv, men de prosesser som musikken utløser. 

Musikkterapi i eldreomsorgen

Lørenskog Sykehjem og Rolvsrudhjemmet har musikkterapeuter ansatt i henholdsvis 120 og 40 %. Tilbudene som gis er; musikkgrupper tilpasset de enkelte avdelingene, individuelle besøk til beboere med spesielle behov, ukentlig korøvelse med ”Kor Arti” for beboere, pårørende, personalet og frivillige medhjelpere, månedlig formiddagsdans i fellesarealet. I tillegg bidrar musikkterapeutene på diverse tilstelninger som arrangeres ved sykehjemmet. 

Eksempler på spesifikke målsettinger innen eldreomsorgen kan være psykososiale mål og meningsfullt sosialt samvær, regulering av atferd (berolige eller oppkvikke), minnearbeid samt fysisk og psykisk stimulering.

Hvordan søke om musikkterapi?
 

Barnehager

 • For barn med spesielle behov, ta kontakt med PPK

 • Evt snakk med styrer i barnehagen

Grunnskoler

 • Skolens ledelse kan ta kontakt med oss direkte

Videregående skole

 • Skolens ledelse kan ta kontakt med oss

Voksenopplæring for funksjonshemmede

 • Kontakt PPK

Korps for funksjonshemmede

 • Ta kontakt med oss direkte

Lørenskog sykehjem – undervisningssykehjemmet i Akershus

 • Kontakt avdelingsleder

Rolvsrud sykehjem

 • Kontakt avdelingsleder

Fritidstilbud

 • Send søknad til direkte til oss