Stine Sofies barnehagepakke

Dette barnehageåret deltar vi på Stine Sofies barnehagepakke

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig. Det skal styrke de barnehageansattes evne til å se og handle ved mistanke om vold eller overgrep – og få til en varig endring i måten barnehageansatte håndterer slike bekymringer om et barn på. 

Gjennom et halvt år deltar styrer og en pedleder som skal ha et særlig ansvar på samlinger, og har etterarbeid med faglige møter i barnehagen hvor hele personalgruppa er med.