Grunnskolen

Undervisningen begynner 8.30 hver dag og det forventes at eleven er i klasserommet da. Det er viktig å komme presis og eventuelt ta en buss som gjør at man er på plass i klasserommet til 8.30.

Du har rett til:

  • To (2) dager permisjon i forbindelse med religiøse høytider i løpet av et skoleår. Søknad om permisjon skal leveres senest 14 dager før.
  • Ti (10) dager gyldig fravær på grunn av sykt barn i løpet av et skoleår. Du må senest tre dager etter fravær levere skjema for sykt barn
  • Tre (3) egenmeldinger (fra 1 til 3 dager) i løpet av et skoleår. Du må senest tre dager etter fravær levere skjema for egenmelding
  • En (1) dag for å følge barn på skolen den dagen barnet begynner i første klasse
  • En (1) dag med langkjøring
  • En (1) dag med glattkjøring

Alt fravær som er dokumentert fra lege, sykehus, behandlinger vil være gyldig fravær. Timer hos fastlege, tannlege og behandlinger bør så langt det er mulig legges etter skoletid, eventuelt i begynnelsen eller slutten av skoledagen. Dokumentert fravær gjelder timeavtalen samt en time reise før og etter behandling.

For møte med offentlig myndighet (f.eks. NAV, politi, osv.) regner vi gyldig fravær en time før og en time etter møte ifølge dokumentasjon.

Elever som får stipend fra Lånekassen må levere dokumentasjon på årsak til fravær. Udokumentert fravær i mer enn 21 dager kan føre til at stipendet blir stoppet eller redusert, se avtalen du har gjort med Lånekassen.

Ved uteblivelse fra skolen i to sammenhengende uker der rektor ikke har godkjent fravær, vil eleven bli skrevet ut fra voksenopplæringen.

I spesielle tilfeller kan udokumentert fravær utover 20% medføre utskriving fra FVO.

Kursdeltakeren forventes å møte fram og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag til å vurdere deltakeren sin kompetanse i faget. Manglende innlevert arbeid, fravær på tester, presentasjoner, tentamener ol kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktskarakter. Manglende standpunktkarakter medfører at eleven ikke får gå opp til eksamen og dermed ikke får vitnemål. Står eleven i fare for ikke å få standpunktkarakter i et eller flere fag så vil faglærer skriftlig gi beskjed om dette.