Ordensregler

ORDENSREGLER FOR LØRENSKOG VOKSENOPPLÆRING

FORMÅL

Alle ved Lørenskog voksenopplæring skal føle seg velkomne og inkluderte på skolen, og er forpliktet til å følge skolens ordensreglement. Lørenskog voksenopplæring har nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering av religion, kjønn, seksuell legning og etnisitet.

ORDEN

  • Møte presis til undervisning
  • Gi beskjed ved fravær
  • Gjøre hjemmearbeid
  • Ha med nødvendig utstyr
  • Spise i pausene
  • Rydde etter seg i klasserommet og på fellesområder
  • Behandle skolens bøker og IKTutstyr pent
  • Ha mobilen på lydløs, og bruk bare mobilen etter avtale med lærer
  • Bruk av snus og røyk er ikke tillatt på skolens område. Skolens område er alle lokaler vi benytter innendørs og områder foran innganger til byggene.

OPPFØRSEL

  • Respektere hverandres religion, livssyn, kultur, seksuelle legning, etnisk opprinnelse og kjønn.
  • Snakke hyggelig til hverandre
  • Hjelpe hverandre
  • Ta godt vare på nye elever

UAKSEPTABEL OPPFØRSEL

Det er forbudt å:

  • Mobbe, trakassere og krenke andre
  • Utøve vold
  • Jukse på prøver og eksamen
  • Bruke uakseptabel språk som støter andre
  • Gjøre hærverk på skolens inventar
  • Å utøve kontroll over andre
  • Bruke rusmidler (narkotika og alkohol)

REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

  • Erstatte bøker og IKT-utstyr ved tap eller skade
  • Bortvisning fra enkelttimer, hel dag/flere dager ved uakseptabel oppførsel
  • Klassebytte dersom det er vedvarende konflikter
  • Midlertidig eller permanent utvisning fra skolen ved ulovlige forhold som vold, trusler, tyveri, hærverk og bruk av rusmidler eller alkohol.
  • Ved høyt fravær blir eleven innkalt til samtale med sosiallærer, assisterende rektor eller rektor