Skolens profil

Benterud skole er en to parallell barneskole med 349 elever fordelt på trinnene 1-7. Den ligger tett inntil Østmarka med mange muligheter for uteskoleaktiviteter. Skolen ble ferdigstilt i 1999.
Skolen har en spennende og vakker arkitektur og et stort uteområde med muligheter for fysisk utfoldelse for alle elevene.

Benterud skole legger stor vekt på at alle elever skal få utvikle seg faglig og sosialt. Skolen har en lang tradisjon på å gi god grunnleggende lese- og skriveopplæring, med fokus på den enkelte elevs utviklingsmuligheter. Videre setter vi leseforståelse og evne til å hente ut informasjon fra fagstoff høyt. Forståelse av innhold og evne til å hente informasjon danner grunnlaget for videre læring.

Kommunen og skolen har over tid satset på veiledet lesing og kompetanseheving av lærerne. Vurdering for læring (VFL) er et stort satsingsområde der kommunen legger til rette for økt kompetanse gjennom lærende nettverk.

Skolen legger vekt på økt kunnskap og mestring. Vi skal skape et trygt og inkluderende miljø for nysgjerrige og aktive barn. Vi skal videre bidra til faglig og personlig utvikling for alle elevene. Det er derfor viktig at vi legger til rette for at barna kan lære av feil. Det å gjøre feil er en viktig del av læringsprosessen, og ved å ha et positivt og konstruktivt syn på feil, har elevene mulighet for å lære enda mer.

Skolen startet skoleåret 2017/2018  med to store og spennende prosjekt.

PALS (Positiv Atferd støttende Læringsmiljø og Samhandling) og IPAD 1:1.

Et trygt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til sosiale og skolefaglige kompetansemål og positiv atferd. PALS utvikler og bygger et godt psykososialt læringsmiljø for alle elever, foreldre, ansatte og ledelsen gjennom positiv handling og deltakelse.

Benterud skole er en av tre skoler i Lørenskog som starter opp med IPAD 1:1. Dette betyr at hver enkelt elev får hver sin Ipad til bruk i læringsarbeidet. Elevene skal fortsatt bruke bøker i undervisning og egentrening, men får mulighet til å bruke Ipad som et verktøy i skolearbeidet.

Hvert klasserom er utstyrt med smart-board og Apple TV. Vi gleder oss til å lære mye kommende skoleår, både elever, foreldre og ansatte.

Vi arbeider målrettet for å skape en skole med et trygt og sikkert læringsmiljø. Skolen har aktive Trivselsledere, der positive og støttende elever driver aktiviteter for de andre elevene.

Skolen har et stort fokus på å inkludere alle elever og sørge for at ingen blir holdt utenfor. På Benterud skole skal det være nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme.

Jeg har stor tro på at økt satsing på læringsmiljøet (PALS) vil ha en positiv innvirkning her. Skolen trenger likevel hjelp fra foreldre og foresatte i dette arbeidet.

Gjennom et økt skole-hjem samarbeid kan vi sammen sørge for at barna får trygge rammer og at hver enkelt elev opplever faglig og sosial utvikling.

Benterud skoles visjon er: Best for barna.

Med hilsen

Erik Martinsen

Rektor