For foresatte

Kommunikasjon hjem - barnehage

Barnehagene bruker Vigilo for kommunikasjon mellom barnehage og hjemmet. Du kan laste ned Vigilo som applikasjon på telefon og nettbrett. Her kan du logge inn på Vigilo via nettleser 

Barnehagemiljø

Informasjon om hva barnehagene gjør for at alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen, og hva du kan gjøre hvis du er bekymret for at barnet ditt ikke har det bra.  

Hva kan du gjøre hvis barnet ditt ikke har det trygt og godt i barnehagen?

 

Sykdom

Lørenskog kommune forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Her er folkehelseinstituttets anbefalinger for når barn må være hjemme. 

 

Åpningstider

Åpningstider i de kommunale barnehagene er fra kl 07:00 - 17:00 (mandag - fredag).

Barnehagene har stengt julaften og nyttårsaften i tillegg til helligdager og offentlige fridager. Dagen før skjærtorsdag stenger barnehagen klokka 12.00.

Sommerstengt

Alle kommunale barnehager holder stengt i uke 28 og 29.

 

Spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for hjelp og støtte i sin utvikling og læring. Retten fremgår av barnehagelovens § 35

Foresatte kan sende henvisning for be om vurdering av barnets rett til spesialpedagogisk hjelp.  Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. Dersom barnet går i barnehage, bør henvisningsskjema fylles ut i samarbeid med barnehagen. Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp.

Henvisning til PPT, for sakkyndig vurdering av barnets rett til spesialpedagogisk hjelp, kan sendes hele året.

Spesialpedagogisk hjelp er gratis. Les mer om spesialpedagogisk hjelp i Utdanningsdirektoratets veileder.

 

Individuelt tilrettelagt barnehagetilbud

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Retten fremgår av barnehagelovens §37. Dette er utdypet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Det er barnehagen i samarbeid med foresatte som melder inn behov.

Tilretteleggingen kan være fysiske og/eller organisatoriske tiltak i barnehagen.

PPT kan bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov. Ta kontakt med din barnehage.

 

SU - Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) har 6 medlemmer med representant fra eier (politiker), ansatte og foreldre. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samarbeidende organ. SU har godkjenningsmyndighet i forhold til barnehagens årsplan.

Styrer er sekretær for SU og har ansvar for å innkalle til møter og skrive referat. Personal- og foreldrerepresentantene velges for ett år av gangen, de politiske representantene for en valgperiode. Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i SU.

 

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Alle foreldre som har barn i barnehagen, er medlemmer av barnehagens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor barnehagen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldrene og ha medansvar for barnas trivsel og utvikling i barnehagen.

Valgordninger

Det er opp til hver enkelt barnehage å organisere valg av representanter til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse med et ordinært foreldremøte. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være foreldrerepresentant, og at det er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget.

FAU er hjemlet i barnehagelovens § 4). Sitat «For å sikre samarbeidet skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg»

FAU skal representere alle foreldre ved barnehagen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Aktuelle oppgaver for FAU

  • FAU bør jobbe for trygt og godt barnehagemiljø. Trivsel er viktig for barnas læring
  • FAU arrangerer sommerfest
  • FAU arrangerer juletrefest
  • FAU kan jobbe for et mobbefritt barnehagemiljø
  • FAU kan ta initiativ til sosiale tiltak for barn og foreldre i barnehagen
  • FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatte