Rett til å få fratrekk for fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å  fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår.

Kriterier for å få slettet fravær

Etter forskrift til opplæringsloven §3-41, vedtatt 9. juli 2010, om føring av fravær på vitnemålet.

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet.

Eleven eller foreldrene kan kreve at inntil 10 skoledager fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Eleven kan også kreve at skolen legger ved en begrunnelse på fraværet til vitnemål.

Elever kan kreve å få strøket dokumentert fravær som skyldes

  • helsegrunner etter tredje dag
  • kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag
  • innvilget permisjon fra første dag

Dokumentert fravær vil si at eleven har fått innvilget permisjon eller leverer en legeerklæring.

 

Slik sletter du fravær

Det må fremsettes krav for hvert skoleår fra 8 - 10 klasse. 

Det  må legges ved dokumentasjon på fraværet

Dokumentasjon sendes kommunens postmottak for fordeling til skole, eller leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for sammen med skjema.

Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Her ligger søknadsskjema for fratrekk av fravær (DOCX, 50 kB)