Kommunestyrets vedtak om ny arealdel

Kommuneplanens arealdel 2023-2035 ble vedtatt av kommunestyret 15. mars 2023. I denne artikkelen kan du lese kommunestyrets vedtak og sakspapirer. 

Vedtak i kommunestyret, sak 028/23:

1. Kommuneplanens arealdel 2023-2035 vedtas, jfr. plan- og bygningsloven Kapittel 11, med vedtatte tilleggsforslag:

2. I arbeidet med parkeringsstrategien, som igangsettes i 2023, skal det ses på muligheten for å regulere inn faste parkeringsplasser for hjemmesykepleien og hjemmetjenesten. Utformingen av parkeringsplassene skal ha de samme målene kommunen selv har foreslått, 15m2 inne og 18m2 ute. Høyden i parkeringskjellere/garasjeanlegg bør være tilstrekkelig slik at HC-biler også kan benytte innendørs parkering. I tillegg vil det være viktig å sørge for tilstrekkelig manøvreringsareal for inn- og utkjøring.

3. Til planbeskrivelsen. Nytt avsnitt til kapittel 8.7 Naturmangfold: 
Som et verktøy for å holde oversikt over hva planer fører til av nedbygging skal Lørenskog utarbeide et arealregnskap. Dette er et godt verktøy for å synliggjøre konsekvensene av planens grep på nedbygging av natur og jordbruksarealer, og vil på sikt kunne gi nyttig informasjon om utviklingen knyttet til dette. Et slikt regnskap vil også gi grunnlag for å se på hvor mye klimagassutslipp nedbygging eventuelt fører til.

4. Kommunestyret presiserer at et arealregnskap først skal utarbeides når det statlige pilotprosjektet er fullført og et felles metodegrunnlag foreligger. Arealregnskapet skal inngå som en del av grunnlagsdokumentene ved fremtidige rulleringer av kommuneplanen.

5. Administrasjonen bes så snart som mulig fremme sak om oppdatering av kommunedelplan for «Differensiert forvaltning av vassdragene i Lørenskog» fra 2003.

6. Planbeskrivelsen, Under kap. 8.1 Marka, nye 2. og 3. avsnitt:
Skogen/ marka underlegges en streng forvaltning slik at områdene ikke forringes i verdi og at natur- og friluftsinteressene ivaretas også for framtidige generasjoner. Særlig gjelder dette de gjenværende naturskogene (skog som ikke er flatehogd) og skog som i dag har sårbare arter eller har potensial for å bli levested for slike. Områder av særlig verdi for befolkningens naturopplevelse skal tas særlig godt vare på. Pbl § 12-1 tredje ledd, at gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn krever reguleringsplan, skal forstås og praktiseres i lys av dette.

7. Planbestemmelser og retningslinjer, Under kap. 2.1 Krav om reguleringsplan, nytt 3 avsnitt:
Naturmangfold skal bevares, og det oppfordres til biologisk kartlegging ved alt reguleringsarbeid. Ved registrering av fremmede arter i planområdet må metode(r) for bekjempelse av disse beskrives i reguleringsbestemmelsene, jfr. pbl § 11-9 nr. 6.

Her finner du saksframlegg og vedleggene som fulgte saken til kommunestyret.
 

Her finner du kommuneplanens arealdel.