Revisjon av arealdelen

Lørenskog kommune jobber nå med å revidere kommuneplanens arealdel. Det betyr at vi skal se på om noe av arealet i Lørenskog bør brukes annerledes enn det som tidligere er bestemt.

Hvorfor reviderer vi arealdelen?

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i november 2020 og det ble samtidig vedtatt at revisjon av arealdelen skulle skje så fort som mulig. Gjennom revisjon av arealdelen vil kommunen synliggjøre arealkonsekvenser av satsingsområdene i samfunnsdelen og bidra til å realisere disse.

Endringer i arealdelen vil ha hovedvekt på å styrke sammenhengen mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og være et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål. Dette innebærer blant annet at alle endringer som foreslås i arealdelen skal vurderes i forhold til klimapåvirkning.

Planprogram

Planprogrammet gir rammene for det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det beskriver hensikten med revisjonsarbeidet, overordnede føringer som ligger til grunn, hovedtema det skal være fokus på, framdriftsplan for arbeidet og hvordan kommunen vil jobbe med medvirkning.

Kommunestyret fastsatte planprogram i kommunestyrets møte 15. desember 2021. 

Les planprogram her

Planning programme - English version (PDF, 928 kB)

Medvirkning - slik kan du påvirke

To innbyggere prater sammen rundt et bord - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune / Jonas Ruud Du har muligheten til å påvirke!  I arbeidet med arealdelen er det to høringsperioder hvor du kan si hva du mener og gi høringsinnspill. Høsten 2021 har det vært en høring om planprogrammet som nå er avsluttet. Sommer/høst 2021 vil det være en ny høring om innholdet i arealdelen. Vi vil også ha medvirkningsaktiviteter vinteren 2022 for å få innspill mens vi jobber med planforslaget.

Vi har medvirkningsaktiviteter som skal engasjere flest mulig, og ønsker spesielt at flere barn og unge og det flerkulturelle miljøet deltar. Utbyggere, næringsliv, innbyggerpanelet samt lag og foreninger er i tillegg viktige interessentgrupper som kommunen ønsker dialog med videre i medvirkningsarbeidet.

Fremdrift

Revisjon av arealdelen innebærer fire behandlinger i kommunestyret og to høringsperioder. Første høringsperiode var fra 10. september til 22. oktober, og her er det arealdelens planprogram som er på høring.

Etter at planprogrammet er fastsatt vil arbeidet med å utarbeide et planforslag pågå fra slutten av 2021 fram til sommeren 2022. Forslaget vil da bli lagt fram for kommunestyret og bli sendt ut på høring fra juni til september 2022. Målet er at den reviderte arealdelen vil være vedtatt innen utgangen av 2022.

Tidslinje for revisjon av arealdelen   

Kommunestyret behandler forslag til planprogram.

Sept 2021

Høring av forslag til planprogram. Informasjon og medvirkning.

Sept-okt 2021

Kommunestyret fastsetter planprogrammet.

Des 2021

Arbeid med planforslag.

Jan-mai 2022

Kommunestyret behandler forslag til arealdel.

Juni 2022

Høring av planforslag. Informasjon og medvirkning.

Juni-sept 2022

Kommunestyret sluttbehandler arealdel.

Des 2022