3.1 Marka, landbruksområdene og blågrønne verdier skal ivaretas og sikres

Visjonen til Lørenskog kommune er Lørenskog – grønn, trygg og mangfoldig. For å være en grønn kommune skal det legges til rette for en bærekraftig utvikling. Byggesonen i gjeldende arealdel skal ikke endres, og markagrensen ligger fast. Dette skal sikres gjennom kommunens arealstrategi, kommuneplankartet og arealforvaltningen i tråd med kommuneplanens arealdel. 

skog og vann - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune / Jonas Ruud   

Betydning for planarbeidet 

Marka 

En stor andel av Lørenskogs arealer ligger innenfor markagrensen. Her ligger mye av kommunens jord- og skogbruksarealer. Samtidig som markagrensen skal sikres, skal et rikt, variert landskap med natur- og kulturmiljø og kulturminner bevares. Det er et ønske å gi befolkningen tilgang til Marka uten at det innebærer forringelse av naturen. Ved å sikre sammenhengende blågrønne strukturer og turveier gjennom byggesonen kan boligområder knyttes bedre sammen med Marka og andre større friluftsområder i kommunen. 

Jordvern  

Omtrent 9 % av Lørenskogs arealer består av jordbruksarealer. I tråd med nasjonale jordvernmål skal kommunen sikre dyrket og dyrkbar jord med tanke på kommende generasjoner og unngå nedbygging av disse arealene. Ved å videreføre dagens byggesone, og ikke åpne opp for nye områder for utbygging utenfor denne, sørger kommunen for at hensyn til jordvern ivaretas. I revisjonsarbeidet skal det vurderes om det skal hjemles bestemmelser i kommuneplanens arealdel som sikrer føringer fra Temaplan landbruk for Lørenskog kommune (2017) og Veileder for jordflytting i plan- og bygningslovsaker. 

LNF-områder 

Arealstrategien innebærer en styrking av de store sammenhengende grøntdragene i kommunen. Grønne lunger, tilgjengelighet til vassdrag og sammenhengende natur- og kulturlandskap skal bidra til gode boområder og mulighet for rekreasjon i nærmiljøet, så vel som forbindelser til omkringliggende natur- og friluftsområder. Mangfoldet fra de store skogsarealene til små skogholt, på folkemunne kalt «hundremeterskog» skal bevares til glede for lokalsamfunnet, også ved utbygging.  

En gruppe mennesker går tur i skogen langs Langvannet - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune / Jonas Ruud Lørenskog er en kommune med lange skogstradisjoner og dette er en viktig del av kommunens identitet. I dag er 65 % av kommunen produktiv skog og størstedelen av dette drives etter skogbrukets markaforskrift.  

Arealer avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF) i gjeldende arealdel skal ikke omdisponeres. 

Blågrønne strukturer og overvannshåndtering 

Gjennom åpne bekker og andre blågrønne løsninger for overvannshåndtering skal kommunen sikre seg mot fremtidens vær med økt nedbør og fare for styrtregn og flom. Slike løsninger gir også økt naturmangfold og merverdi for rekreasjon. De fleste skader knyttet til overvann er forårsaket av styrtregn, og det er derfor ventet at økt nedbørsmengde som følge av klimaendringer vil kunne føre til større skader på bygg, infrastruktur og eiendom. Planlagte flomveier vil sikre en tryggest mulig håndtering av de største flomhendelsene. Samtidig er kapasitet på det øvrige kommunale overvannsnettet kostnadskrevende å utbedre. 

Eksisterende vassdrag og blågrønn infrastruktur skal ivaretas og styrkes i arealdelen. Det er behov for å se på hvordan overvann skal håndteres i kommunen, og hvilke virkemidler som skal brukes. Kommunen har en Strategi for overvann og vassdrag (2017). Det foreligger også en kommunedelplan for differensiert vassdragsforvaltning (2003) som skal revideres. Disse planene vil gi føringer inn i revisjonsprosessen for arealdelen. 

Naturmangfold 

Kommunen skal forvalte naturen på en måte som bidrar til å snu utviklingen slik at naturmangfoldet øker og tap av viktig naturmangfold stanses. Dette innebærer langsiktig planlegging for å ivareta mangfoldet og sikre gode naturopplevelser for fremtiden. Kommunen skal kartlegge naturmangfoldet. Dette vil gi nødvendig kunnskap og oversikt for å gjøre gode og riktige valg for arealbruk og utbyggingstiltak. Arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold skal startes opp parallelt med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Neste tema: 3.2 God stedsutvikling for hele Lørenskog

Tilbake til oversikt