3.5 Framtidsrettet næringsliv med attraktive arbeidsplasser

Lørenskog er en attraktiv kommune for både næringsliv og bosetting. Kommunen har en unik beliggenhet og er tett på Norges største marked. Det er gode muligheter for å finne arbeid i kommunen, med flere store næringslivsaktører og Akershus universitetssykehus som største arbeidsplass.

Tilgangen på arbeidskraft er god, kommunen har både høy inn- og utpendling. Med økt befolkningsvekst har kommunen de siste årene hatt en urban utvikling. Samtidig er næringslivet i stor endring, ikke minst på grunn av covid-19 med endring i reisevaner, handel og logistikk. 

Utsiden av SNØ-bygget - Klikk for stort bildeSNØ-byen har Norges eneste innendørs skisenter, og er et knutepunkt for sportslig kompetanse og innovasjon.    

Betydningen for planarbeidet 

Næringsplan for Lørenskog 2019–2022 beskriver 6 utvalgte satsingsområder og redegjør for hvordan kommunen kan tilrettelegge for, og stimulere til, en bærekraftig næringsutvikling i Lørenskog. Det er behov for å vurdere hvordan arealdelen bygger opp under de seks satsingsområdene i Næringsplanen. 

Det skal i revisjonsarbeidet vurderes hvordan Lørenskog kommune kan tilrettelegge for næring i endring, ved å bygge videre på eksisterende aktører som har fremtidsrettede og bærekraftige visjoner. Ønsket om arealeffektive, kunnskapsrike arbeidsplasser må ses opp mot behovet for småindustri og kortreiste arbeidsplasser i utviklingsområdene. Arbeidet fra Visjon for Visperud og prosessen med lokalisering av OsloMet er et viktig kunnskapsgrunnlag for dette temaet.  

Neste tema: 3.6 Konsekvensutredning og ROS

Tilbake til oversikt