Hva er samfunnsdelen?

Kommuneplanens samfunnsdel gir retning for utvikling av Lørenskog-samfunnet. Den definerer også hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere i valgperioden.

Denne videoen forteller hva som er det viktigste i kommuneplanens samfunnsdel.

 

Lørenskog hus sett fra Langvannet - Klikk for stort bilde Atle Abelsen

I utviklingen av kommuneplanens samfunnsdel ble det vinteren 2019-2020 utarbeidet et forberedende dokument, «Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel», som redegjorde for typiske utviklingstrekk og utfordringer for Lørenskog-samfunnet. I dette arbeidet ble det tilrettelagt for bred medvirkning. Folkevalgte, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger, samt kommunens ansatte, bidro med innspill. Samfunnsdelen var til politisk sluttbehandling i alle råd og utvalg, og ble vedtatt av kommunestyret 4. november 2020.

 

Satsingsområdene følger opp kommunens visjon. De erstatter ikke det brede og løpende arbeidet kommunen gjør på ulike samfunnsområder, men viser hva som skal ha særlig prioritet i valgperioden.

Satsingsområdene vil bli fulgt opp i det årlige økonomiplanarbeidet og ligge til grunn for vurdering av behovet for nye eller endrede strategier og temaplaner som er underordnet samfunnsdelen.

  • Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste plan.
  • Samfunnsdelen skal gi retning og fastsette satsingsområder som skal gis særlig prioritet fram til 2024.
  • Hvordan disse satsingsområdene skal følges opp, beskrives i økonomiplanen.
  • Mål, strategier og tiltak utvikles i temaplaner som er underordnet samfunnsdelen.

FNs bærekraftsmål

FN har vedtatt 17 utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft på verdensbasis. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Økonomiske, sosiale og miljømessige forhold henger uløselig sammen. Alle disse tre grunnpilarene må være ivaretatt for å oppnå en bærekraftig utvikling.

Regjeringen har bestemt at alle kommuner i Norge må ta stilling til FNs bærekraftsmål i sitt planarbeid. Det går fram av de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023.

Målrettet arbeid for en bærekraftig utvikling er ikke nytt for Lørenskog kommune. Dette har vært lagt til grunn også i tidligere kommuneplaner. Alle FNs bærekraftsmål er viktige, og ut fra satsingsområdene i kommuneplanen defineres hvilke Lørenskog i særlig grad skal følge opp i denne perioden. 

I følge de nasjonale forventningene står Norge overfor fire store utfordringer:

  • Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
  • Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
  • Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
  • Å skape et trygt samfunn for alle 

 

FNs bærekraftsmål - Klikk for stort bilde

 

 

Lørenskogs plansystem

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, den ligger til grunn for all planlegging. En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen og arealdelen

Samfunnsdelen gir retning for den langsiktige utviklingen av Lørenskog-samfunnet. Samtidig fastsetter den satsingsområder som skal gis særlig prioritet i valgperioden. Arealdelen er styrende for hvordan arealene i hele Lørenskog skal brukes.

Temaplaner og strategier

Temaplaner og strategier innenfor ulike områder er underordnet samfunnsdelen. I disse planene blir det utviklet detaljerte strategier, mål og tiltak. Planene er nødvendige for kommunens drift, forvaltning og tjenesteyting. Temaplaner og strategier er et viktig bindeledd mellom samfunnsdelen og økonomiplanen.

Når kommunestyret vedtar en ny samfunnsdel, skal det gjøres en gjennomgang av om de nye satsingsområdene gir behov for nye eller endrede strategier og temaplaner. Dette vil gjøres som en del av det årlige arbeidet med perspektivmelding og økonomiplan.

Her ligger en oversikt over viktige temaplaner og strategier.

Perspektivmelding

Perspektivmeldingen innleder det årlige arbeidet med økonomiplanen. Den skal gi politikerne informasjon om kommunens økonomi og legge til rette for gode politiske diskusjoner og beslutninger. Satsingsområdene fra samfunnsdelen tas inn i perspektivmeldingen og inngår som en del av strategidiskusjonene. Perspektivmeldingen utgjør derved strategifasen av prosessen med å utarbeide økonomiplanen.

Økonomiplan

Økonomiplanen fungerer som kommuneplanens handlingsdel. Hvordan satsingsområdene i samfunnsdelen skal følges opp, beskrives i økonomiplanen. Hver sektor omtaler hvilke satsingsområder som angår egen virksomhet og hvordan de følges opp i valgperioden.