Prioriterte satsingsområder

Satsingsområdene viser hva det nye kommunestyret mener skal ha særlig prioritet de neste fire årene fram til et nytt kommunevalg. 

Prioriterte satsingsområder:

Introduksjon

Satsingsområdene følger opp kommunens visjon. De erstatter ikke det brede og løpende arbeidet kommunen gjør på ulike samfunnsområder, men viser hva som skal ha særlig prioritet i valgperioden.

De peker også på forventninger kommunen har til samarbeid med andre myndigheter, næringslivet, og det frivillige Lørenskog. Hvordan satsingsområdene skal følges opp avklares gjennom arbeidet med tiltak og prioriteringer i økonomiplanen, og gjennom temaplaner og strategier.

 

Rekkehus med grøntområde - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune

Samarbeid mellom offentlige virksomheter, forskningsmiljøer, næringsliv, innbyggere, lag og foreninger er nødvendig for å lykkes med satsingsområdene. I Lørenskog er «samskaping» satt på dagsorden. Det innebærer samarbeid mellom kommune og brukergrupper for å avdekke behov og løse oppgaver.

FNs 17 bærekraftsmål gjelder for hele verden, og vi må forstå disse utfra de lokale forholdene i Norge og Lørenskog. De fire satsingsområdene vil bidra til å følge opp flere av bærekraftsmålene. 

Tilhørighet og fellesskap

Satsingsområdet tilhørighet og fellesskap innebærer prioritering av:

 • Medvirkning og deltagelse fra flest mulig innbyggere
 • Utvikling og styrking av frivilligheten
 • Trygg og god oppvekst og alderdom
 • Godt planleggingsarbeid og utvikling av lokalmiljøene

Satsingen på tilhørighet og felleskap er overbyggende og har betydning for mange samfunnsområder i kommunen. Det handler om at Lørenskog skal være et lokalsamfunn der folk ønsker å jobbe, leve og bo. Barn og unge skal føle trygghet og bli inkludert under oppveksten. Eldre skal sikres en trygg og god alderdom.

Lørenskog er i endring som følge av befolkningsvekst, utbygging og økt mobilitet. Mange flytter til Lørenskog, men mange flytter også fra Lørenskog til andre kommuner. Å delta i utviklingen av nærmiljøet gir fellesskap og styrket tilhørighet.

 

Den gamle skolestua på Hammer - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune

  Med over 1000 nye innbyggere hvert år, krever det en særlig innsats for å få flest mulig innbyggere til å medvirke og delta. Ikke minst gjelder dette for de som av ulike grunner har vanskeligheter med å delta. Alle skal kunne delta i demokratiet og frivillig arbeid og ha tilgang til et godt og variert kulturtilbud. Kulturelle opplevelser, enten som deltaker eller publikum, er med på å skape fellesskap og identitet på tvers av skillelinjer. Innbyggernes deltakelse og engasjement er en forutsetning for et levende lokaldemokrati og opplevelsen av fellesskap.

 

Lørenskogs frivillighetspolitiske plattform inneholder prinsipper og målsettinger for kommunens samspill med frivillig sektor. Plattformen er et viktig grunnlag for arbeidet med tilhørighet og fellesskap.

Lørenskogs befolkning er mangfoldig, med innbyggerne fra over 120 ulike nasjonaliteter. Det skal være lett å føle tilhørighet til lokalmiljøet uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Alle innbyggere skal ha mulighet til å bidra og oppleve mestring.

Marka, landbruket og kommunens grønne profil er også viktig for følelsen av tilhørighet. Møteplasser i trygge og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom er en forutsetning for folkeliv. Kulturarenaer og arrangementer gir gode opplevelser og følelse av fellesskap. Kjennskap til kommunens kulturarv og historiske utvikling kan gi innbyggerne stolthet og interesse for lokalhistorien.

Satsingsområdet tilhørighet og fellesskap følger opp følgende av FNs 17 bærekraftsmål: 

 

God helse - Klikk for stort bilde

Trivsel og god fysisk og mental helse er nært knyttet til satsingsområdet tilhørighet og fellesskap.

 

Likestilling mellom kjønnene - Klikk for stort bilde

Like muligheter for alle uavhengig av kjønn er viktig i den flerkulturelle kommunen Lørenskog er. Likestilling styrker fellesskapet.

 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst - Klikk for stort bilde

Gode lokale arbeidsplasser kan styrke tilhørigheten og fellesskapet.

 

Mindre ulikhet - Klikk for stort bilde

Innsats for å inkludere alle kommunens innbyggere i felleskapet er viktig for å motvirke diskriminering og ulikhet.

 

Bærekraftige byer og samfunn - Klikk for stort bilde

Trygge og lett tilgjengelige offentlige rom og grøntområder er viktig for å styrke fellesskapet.

 

Samarbeid for å nå målene - Klikk for stort bilde

Tilhørighet og felleskap forutsetter samarbeid mellom kommune, innbyggere, organisasjoner, næringsliv, lag og foreninger.

Bokvalitet og inkluderende bomiljø

Satsingsområdet bokvalitet og inkluderende bomiljø innebærer prioritering av:

 • Ulike boligtyper som gir tilbud til alle boligsøkende
 • Gode utearealer
 • Klimavennlige byggematerialer og løsninger
 • Samarbeid med bolignæringen

Den omfattende boligbyggingen gjør at kommunen vil vokse sterkt også de neste årene. Fram til ca. 2014 var trenden at nye boligblokker ble tatt i bruk av eldre som flyttet fra eneboliger til mer lettstelte boliger. Fra 2015 endret dette seg og flere yngre i etableringsfasen valgte å bosette seg i de nye blokkleilighetene. I dag omfatter veksten i hovedsak unge i etableringsfasen med små barn.

Av 17 600 boliger i kommunen er 29 % i enebolig, 27 % i småhus, 39 % i boligblokk og 5 % i andre bygningstyper. 64 % av blokkleilighetene er tre-roms eller større. Andelen boliger i boligblokk vil ha størst økning de neste årene.

Tilgang til boliger i forskjellig prisklasser og størrelser er viktig for å få innbyggere til å trives og bli i Lørenskog. Et variert boligtilbud vil sørge for boliger for alle.

Kommunen skal kreve god bokvalitet i alt som bygges. Ved fortetting i eksisterende boligområder skal nabolagets egenart ivaretas, og vi skal i størst mulig grad tilpasse utbyggingen til eksisterende terreng.

Det skal være gode utearealer med grønne lunger, friluftslivs-/aktivitetsområder og turveier som knytter boligområdene sammen med Marka og andre større friluftslivsområder.

 

Barn som balanserer på trestokk - Klikk for stort bilde

Alle boområder bør ha en god miks av ulike typer familier, folk i alle aldre og med ulik bakgrunn. Dette vil kunne bidra til trivsel, tilhørighet og et godt bomiljø. Møteplasser, grøntområder og utearealer er verdifullt i alle boområder, det forenkler nabokontakt og skaper sosialt lim.

 

Lørenskog skal de neste årene gjøre en særlig satsing for å sikre god bokvalitet. Retningslinjer for å sikre god bokvalitet utarbeides i 2020. Gode utearealer, soltilgang, ren luft og varierte boliger vil inngå. Miljøvennlige byggematerialer og løsninger skal også vektlegges.

Kommunen ønsker å samarbeide med bolignæringen for å sikre god bokvalitet og variasjon i boligtilbudet ved nybygging.

Tilrettelegging i bomiljøet for miljøvennlig forbruk og sirkulær økonomi vil også bli vektlagt.

Små skogholt, på folkemunne kalt «hundremeterskog», skal bevares til glede for lokalsamfunnet, også ved utbygging.

Satsingsområdet bokvalitet og inkluderende bomiljø følger opp følgende av FNs 17 bærekraftsmål:

 

God helse - Klikk for stort bilde

God bokvalitet og inkluderende bomiljø fremmer trivsel og helse.

 

Innovasjon og infrastruktur - Klikk for stort bilde

Innovative og miljøvennlige løsninger for bærekraftig boligbygging inngår i kommunens satsing på bokvalitet.

 

Mindre ulikhet - Klikk for stort bilde

Bredt boligtilbud skal gi alle innbyggerne i Lørenskog mulighet til å kunne eie egen bolig tilpasset egen økonomisk situasjon.

 

Bærekraftige byer og samfunn - Klikk for stort bilde

God bokvalitet og inkluderende bomiljø er en forutsetning for en bærekraftig by og tettstedsutvikling.

 

Ansvarlig forbruk og produksjon - Klikk for stort bilde

Bærekraftig boligbygging med blant annet vekt på bruk av klimavennlige byggematerialer og løsninger inngår i satsingsområdet.

 

Samarbeid for å nå målene - Klikk for stort bilde

Samarbeid med bolignæringen, andre myndigheter og innbyggere om god bokvalitet og inkluderende bomiljø er en forutsetning.

Bred ungdomssatsing

 

Voksen og barn som ser på noe i hendene - Klikk for stort bilde

 Satsingsområdet bred ungdomssatsing innebærer prioritering av:

 

 • Ungdomsmiljø
 • Utdanning og arbeid
 • Møtesteder for ungdom
 • Organisert og uorganisert idrett, fritidsaktiviteter, kulturtilbud og friluftsliv

I denne valgperioden skal det legges vekt på en bred ungdomssatsing. Satsingen skal være en styrking av det arbeidet som allerede gjøres for ungdom i Lørenskog. Et trygt oppvekstmiljø, med fortsatt tidlig innsats, utgjør en helhet der barndom og ungdomstid må ses i sammenheng. En bred ungdomssatsing er ikke ment å stå i veien for dette, men innebærer en tydeligere prioritering av tiltak for ungdom. Samarbeid internt i kommunen og mellom kommunen, andre offentlige myndigheter, næringslivet og ulike organisasjoner er avgjørende for gode resultater innen dette satsingsområdet.

Veksten i Lørenskog gir kommunen ansvar for flere barn og unge og utfordrer kapasiteten innenfor flere tjenester. Det må årlig skaffes flere barnehage- og skoleplasser, og behovet for hjelpetjenester til barn og unge vokser. Det er økt press på idrettsanlegg.

Bred ungdomssatsing handler om å sikre gode ungdomsmiljøer hvor ungdom trives, og med minst mulig kriminalitet, rus og andre problemer. Det skal spesielt arbeides med kriminalitetsforebyggende tiltak. Kommunen skal sørge for lavterskeltilbud for ungdom og tilgang til organiserte og uorganiserte aktiviteter og fritidsaktiviteter, og det skal legges til rette for trygge møteplasser i ungdommens nærmiljøer. At ungdommen får oppleve og utøve kultur er viktig for trivsel, fellesskap og mestringsfølelse. Lørenskog har et unikt utgangspunkt med et levende organisasjons- og kulturliv, et flott kulturhus og en musikk- og kulturskole på faglig høyt nivå. Samtidig skal vi ta vare på og fremme den gamle kulturen, med lokal kulturarv og fokus på gamle tradisjoner innen håndverk og jordbruk, med utgangspunkt i miljøet som har vokst opp rundt Skårer gård og Lørenskog bygdemuseum.

Lørenskog kommune skal legge til rette for at ungdommen gjør gode valg for egen framtid. De skal føle mestring, fullføre skolen og få arbeid. I dette arbeidet blir det viktig å motvirke barnefattigdom og gi gode oppvekstsvilkår. Videreføring av flerfaglig, tidlig innsats gjennom hele oppveksten er en forutsetning for å lykkes i arbeidet med å utvikle gode ungdomsmiljøer.

Satsingsområdet bred ungdomssatsing følger opp følgende av FNs 17 bærekraftsmål:

 

Utrydde fattigdom - Klikk for stort bilde

Tilbud til ungdom i lavinntektsfamilier bidrar til å redusere barnefattigdom.

 

God helse - Klikk for stort bilde

God fysisk og mental helse og trivsel fremmes gjennom møteplasser, kultur- og fritidstilbud og lavterskeltilbud til ungdom.

 

Likestilling mellom kjønnene - Klikk for stort bilde

Aktivt arbeid for å inkludere all ungdom vil bidra til likestilling. Dette kan påvirke unges mulighet til deltagelse på mange samfunnsområder.

 

Mindre ulikhet - Klikk for stort bilde

Inkludering av all ungdom gjennom lavterskeltilbud motvirker ulikhet.

 

Bærekraftige byer og samfunn - Klikk for stort bilde

Trygge og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom til uorganiserte aktiviteter vil støtte opp under en satsing på ungdom og aktiv fritid.

 

Samarbeid for å nå målene - Klikk for stort bilde

Samarbeid internt i kommunen og mellom kommune og andre myndigheter, det frivillige Lørenskog og næringslivet er en forutsetning.

Trygg og miljøvennlig transport

 

Syklister ved siden av buss - Klikk for stort bilde

 Satsingsområdet trygg og miljøvennlig transport innebærer prioritering av:

 

 • Et trygt og tett nettverk av gode turveier og snarveier, samt gang- og sykkelveier der gående og syklende som hovedregel er adskilt
 • Bedre busstilbud på tvers i Lørenskog
 • Innovasjonsprosjekter innen grønn mobilitet
 • Tilrettelegging for lading av elbiler, bildeling og samkjøring

Befolkningsveksten skaper en kraftig økning i transportbehovet. Målet er at denne økningen dekkes med miljøvennlig transport. Da må flere sykle, gå, ta buss og tog. Vi må la bilen stå litt oftere. En svært stor andel av korte reiser internt i Lørenskog gjøres med bil. Mange av disse reisene kunne ha vært erstattet med sykkel.

Kommunen skal jobbe videre med å skifte ut kommunens bilpark fra biler med fossilt drivstoff til elektriske biler og sykler , samt utarbeide insentiver for å benytte alternativer til bil til jobben. Innen 2030 skal Lørenskog kommune være en klimanøytralt drevet kommune.

Lørenskog skal videreføre satsingen på grønn mobilitet. Satsingen er viktig for miljø, trafikksikkerhet, helse og trivsel. Det skal være enkelt og attraktivt å velge miljøvennlige måter å reise på. Det gjelder for innbyggere, besøkende og de som arbeider i Lørenskog.

Trygge gang- og sykkelveier er viktig for at folk skal velge å sykle og gå. Flere sykkelveier må være adskilt fra fortau slik at gående og folk med nedsatt funksjonsevne kan ferdes trygt. For å bedre tilgjengeligheten kan kommunen etablere flere snarveier og grønne forbindelser. Dette forutsetter samarbeid med innbyggere i de aktuelle boområdene.

Bedre busstilbud på tvers av hovedtraseene vil redusere reisetiden mellom boligområder og andre målpunkt. Flere bussavganger og lavere priser vil også øke attraktiviteten. Samarbeid mellom kommuner, forskningsmiljøer, næringsliv, Ruter og andre regionale aktører er en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet.

Ca. 75 % av klimagassutslipp i Lørenskog i 2018 kom fra veitrafikken. Lørenskogsamfunnet skal halvere sine utslipp innen 2030, sett i forhold til 1991.

Satsingsområdet trygg og miljøvennlig transport følger opp følgende av FNs 17 bærekraftsmål:

 

God helse - Klikk for stort bilde

Helsen blir bedre for den enkelte som velger å gå og sykle. Mindre bilkjøring gir bedre folkehelse gjennom redusert forurensning og tryggere ferdsel.

 

Bærekraftige byer og samfunn - Klikk for stort bilde

Bedre tilgang til trygge og miljøvennlige transportsystemer er i tråd med bærekraftig by- og stedsutvikling.

 

Stoppe klimaendringene - Klikk for stort bilde

Satsingsområdet vil kunne bidra til reduserte utslipp fra transport i Lørenskog.