Forslag om å videreføre kommuneplanens samfunnsdel

I mai skal kommunestyret behandle sak om planstrategi. Formålet med planstrategien er å redegjøre for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til utviklingen av Lørenskog kommune. 

I saken blir det foreslått at kommuneplanens samfunnsdel med visjon og satsingsområder skal gjelde de neste fire årene.

Etter loven skal planstrategi vedtas av kommunestyret innen ett år etter at kommunestyret ble konstituert.

Hva inneholder planstrategien?

Forslag til planstrategi for Lørenskog kommune 2024-2028 er utarbeidet på bakgrunn av oppdatert kunnskap og mottatte synspunkter fra overordnede myndigheter.

Utviklingstrekkene og utfordringsbildet som beskrives i planstrategien viser at den gjeldende samfunnsdelen med visjon, satsingsområder og arealstrategi fortsatt er relevant og aktuell for Lørenskog-samfunnet, og at samfunnsdelen vil fungere godt som et styringsdokument for neste fireårsperiode.

I saken er forslag til vedtak:

  1. Planstrategi for Lørenskog kommune 2024-2028 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1.
  2. Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av kommunestyret 4. november 2020, videreføres uten endringer.


Klikk her for å lese saken. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen inneholder fire prioriterte satsingsområder som skal bidra til å nå visjonen vår: Lørenskog - grønn, trygg og mangfoldig. 

Dette er satsningsområdene i samfunnsdelen:

Satsningsområdene er: Tilhørighet og fellesskap, bokvalitet og inkluderende bomiljø, bred ungdomssatsning, trygg og miljøvennlig transport - Klikk for stort bilde Jonas Ruud / Lørenskog kommune


Les mer om kommuneplanens samfunnsdel her.

Du kan se saken behandles på kommune-TV

Alle politiske møter er åpne og sendes direkte på Kommune-TV. Kommunestyret skal behandle saken onsdag 15. mai 2024 kl 18.