Høring - forslag til kommuneplanens arealdel

Forslag til ny arealdel er nå på høring og offentlig ettersyn fram til 13. november 2022. Det betyr at alle kan gi tilbakemelding om hva de er fornøyd med i planforslaget og hva de vil foreslå å endre. 

Kart som viser arealendringer i planforslag til kommuneplanens arealdel - Klikk for stort bilde

​​Kommuneplanens arealdel sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, for eksempel hvor det er tillatt å bygge vei, dyrke jord, bygge boliger eller drive næring. Arealdelen viser også hva som skal vernes i kommunen.  

Kommuneplanens arealdel består av kommuneplankart, bestemmelser, retningslinjer og planbeskrivelse.

Her kan du lese planforslaget som er på høring. 


Velkommen til innbyggermøte og dialog

  • Visningssenter i Lørenskog hus. Kom innom torsdag 27. oktober kl 12-20 for en prat om kommuneplanens arealdel.
  • Vi har også egne møter med næringsliv og bolignæring i høringsperioden.


Vi vil høre din mening  

Vi inviterer alle til å gi innspill slik at vi kan vurdere hva som bør forbedres før kommunestyret skal sluttbehandle planen på nyåret 2023.

Gi høringsinnspill her.


Dette er de viktigste endringene  i planforslaget

Hovedtrekkene i gjeldende arealdel er videreført. Det betyr at byggesonen bevares og at utvikling skal skje innenfor de fem definerte utviklingsområdene i kommunen. I tillegg innebærer planforslaget:

  • Bærekraftig stedsutvikling, bomiljø, bokvalitet og boligmangfold
  • Virkemidler for å styre vekst
  • Trygg og miljøvennlig transport
  • Styrking av blågrønne verdier
  • Hensyn til fortetting
  • Nye føringer for fortetting i småhusområder

Her kan du lese saken til kommunestyret.

Høringsfrist er 13. november.