Kommuneplanen bidrar til et bærekraftig samfunn

Visjonen til Lørenskog kommune er at Lørenskog skal være grønn, trygg og mangfoldig. Visjonen bygger på grunnpilarene i bærekraftig utvikling, og ligger til grunn for kommuneplanen og andre planer.

FNs bærekraftsmål - Klikk for stort bilde

Hva er bærekraft?

Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å gå på bekostning av at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Økonomiske, sosiale og miljømessige forhold henger sammen og må sees på som en helhet. Alle disse tre grunnpilarene må vurderes og være ivaretatt for å oppnå en bærekraftig utvikling. FN har vedtatt 17 utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft på verdensbasis

 

Disse bærekraftsmålene jobber vi spesielt med i Lørenskog

Lørenskog kommune har valgt ut 12 av bærekraftsmålene som vi jobber spesielt med:

 • Utrydde fattigdom
 • God helse og livskvalitet
 • Likestilling mellom kjønnene
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Innovasjon og infrastruktur
 • Mindre ulikhet
 • Bærekraftige byer og samfunn
 • Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Stoppe klimaendringene
 • Liv under vann
 • Liv på land
 • Samarbeid for å nå målene

Bærekraft i kommuneplanens samfunnsdel

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har Lørenskog kommune valgt 4 satsingsområder som springer ut av Lørenskogs visjon. Disse satsingsområdene er:

 • Tilhørighet og fellesskap
 • Bokvalitet og inkluderende bomiljø
 • Bred ungdomssatsing
 • Trygg og miljøvennlig transport

Satsingsområdene skal komme tydelig fram i videre planer og strategier, og bygger opp om de 12 bærekraftsmålene Lørenskog jobber spesielt med.

Bærekraft i kommuneplanens arealdel

Lørenskog kommune har en arealstrategi som er basert på konsentrert byggesone og 5 utviklingsområder ved kollektivpunkt. Arealstrategien svarer på flere av FNs bærekraftsmål og ligger til grunn for en bærekraftig arealpolitikk i Lørenskog.

Gjennom revisjon av arealdelen vil kommunen synliggjøre arealkonsekvenser av satsingsområdene i samfunnsdelen og bidra til å realisere disse.

Endringer i arealdelen vil ha hovedvekt på å styrke sammenhengen mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og være et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål. Dette innebærer blant annet at alle endringer som foreslås i arealdelen skal vurderes i forhold til klimapåvirkning.

Langsiktige planer for bærekraftig utvikling er nøkkelen for et godt samfunn.

Fire mennesker holder samfunnet sammen over hodene sine - Klikk for stort bilde