Kommuneplanens arealdel - hovedpunkter i forslaget kommunestyret skal behandle

Den 15. mars skal kommunestyret behandle kommuneplanens arealdel. 

Skjermdump av plandokumenter - Klikk for stort bilde

Kommuneplanens arealdel sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, for eksempel hvor det er tillatt å bygge vei, dyrke jord eller bygge boliger. Arealdelen viser også hva som skal vernes i kommunen. 

Kommunen har jobbet med ny arealdel en stund, og mange har vært involvert i prosessen. I fjor høst var et forslag på høring, og kommunen fikk nesten 300 høringsinnspill. Alle er vurdert og det er gjort noen endringer i planen som nå skal behandles av kommunestyret.

Kommuneplanens arealdel skal være et godt styringsverktøy for kommunens videre utvikling og bidra til å ivareta kommuneplanens visjon og satsingsområder.

Her kan du lese saken.

I medvirkningsrapporten kan du lese oppsummering og vurdering av alle høringsinnspill.

 

Hovedpunkter i ny arealdel:

 • Hovedtrekkene i gjeldende arealdel er i stor grad videreført. Det betyr at det er gjort små arealendringer, at byggesonen er uendret og at marka og grøntområder blir bevart.
 • Videre utvikling i kommunen skal være bærekraftig; sosialt, miljømessig og økonomisk. Det betyr at vi beskytter marka- og grøntområder og at videre utvikling i hovedsak skal skje i de fem utviklingsområdene i kommunen.
 • Arealdelen har virkemidler for å sikre at sosial og teknisk infrastruktur som barnehage, skole, vann og avløp er ivaretatt før utvikling skjer.
 • Bestemmelser for småhusområder strammes inn for å ivareta stedsidentitet, bokvalitet og gode uteoppholdsarealer.
 • Det er stilt tydeligere krav til utforming av uteoppholdsareal og bokvalitet for å sikre gode bomiljøer.
 • Arealer til traséer for buss, sykkel og T-bane er sikret.
 • Marka og grøntområder sikres og bevares.
 • Kultur- og naturverdier og vannmiljø er bedre sikret.

Har høringsinnspillene ført til noen endringer?

Det var stort engasjement i høringsperioden. Det var mange innspill om vekst, grønnstrukturer og samferdsel. Det er gjort noen endringer, men ikke så store at planen må på ny høring.

Endringer er gjort for å imøtekomme innsigelser fra offentlige myndigheter, rette opp feil og mangler og for å forbedre plandokumentene som følge av gode råd og innspill fra de som har gitt høringsinnspill.   

De viktigste endringene er:

 • Infrastruktur som drikkevannskilder, hovedvannledninger og høyspentanlegg er bedre sikret.
 • Tilrettelegging for park og møteplasser er vektlagt sterkere.
 • Planen er styrket og tydeliggjort på flere områder, blant annet innen vannmiljø, natur- og kulturverdier.

Hva skjer nå?

Alle råd og utvalg har behandlet arealdelen før kommunestyret behandler arealdelen den 15. mars. Ny kommuneplan gjelder fra datoen den blir vedtatt. Vi vil informere om den nye planen på våre nettsider.

Alle politiske møter i Lørenskog er åpne, sendes direkte og kan også sees i opptak på Kommune-Tv.