Takk for alle høringsinnspill

Det kom over 50 høringsinnspill fra innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og offentlige aktører til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel og høring av forslag til planprogram. 

Jobbing med høringsinnspill.  

Alle høringsinnspill er vurdert og det er gjort noen endringer i planprogrammet. Kommunestyret skal behandle sak om sluttbehandling av planprogrammet i sitt møte 15. desember. I forkant av dette blir saken behandlet i alle politiske utvalg og ungdomsråd, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Her kan du lese saken.

Høringsinnspillene er presentert og vurdert i vedlegget som du finner her.

De neste månedene vil kommunen jobbe videre med arealdelen. Det er mange av de konkrete forslagene fra høringsinnspillene som vil bli vurdert nærmere da og vi ønsker dialog for å utvikle gode løsninger sammen. Følg med på denne siden for å følge arbeidet videre.