Kvalitet i Lørenskogbarnehagen

Jonas Ruud, Lørenskog kommune Hovedformål med kvalitetsarbeidet i barnehagene, er å sikre et likeverdig tilbud av høy kvalitet til alle barn. 

Forskningsstudier de siste årene har vist at barns erfaringer, hjemme og i barnehagen, betyr mye mer for hjernens utvikling og videre psykisk og fysisk helse enn tidligere antatt. Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs for at kvaliteten på barnehagetilbudet skal være god.

Samspill med varme og stimulerende barnehageansatte gir god barnehagekvalitet, og legger grunnlag for barns senere utvikling og livsmestring.

For perioden 2022-2023 skal kvalitetsutvikling i det pedagogiske arbeidet foregå hovedsakelig innenfor områdene nedenfor:

Trygg i barnehagen

Trygg i barnehagen (PDF, 3 MB) er en kvalitetssatsing for kommunale barnehager, i tråd med målsettinger i Strategisk plan 2018–2026 (Kvalitet i barnehage og skole). I barnehagen skal barn oppleve stimulerende miljø som oppmuntrer til lek, læring og mestring.

Trygg i barnehagen handler om økt kompetanse hos ansatte om hvilken betydning gode relasjoner mellom ansatte og barn har for barnas utvikling og læring. Satsingen er et samarbeid med Pedagogisk Psykologisk Kontor som bidrar med god og bred faglig kompetanse.

I arbeidet med Trygg i barnehagen får personalet felles kompetanseheving og de blir observert for å vurdere kvalitet på samspill i daglige situasjoner. Det blir i etterkant av observasjonene gitt tilbakemelding og veiledning til personalet. Kvalitetsmålet heter Classroom Assessment Scoring System (CLASS) og gjennomføres av utdannende og sertifiserte pedagoger som er ansatt i kommunen.

Tilvenning i barnehage

Lørenskog kommune har utviklet en modell for tilvenning i barnehage – Lørenskogmodellen. Modellen beskriver hvordan barnehagene i samarbeid med foreldre best mulig skal legge til rette for en god barnehagestart. Tilvenningen er organisert på en slik måte at barna skal etablere en trygg relasjon til en ansatt i barnehagen, før foreldrene lar barnet være i barnehagen alene.  

Alle barn får en tilknytningsperson som har ansvar for å etablere en god relasjon og dialog med barn og foresatte. Tilvenningen foregår over fem dager, der en av foreldrene er tilstede og deltar aktivt sammen med sitt barn i aktiviteter og lek på avdelingen. Ved at foreldre er så mye tilstede, kan de hjelpe personalet til å bli bedre kjent med barna og de vil bli godt kjent med personalet, andre barn og  foreldre.

Foreldre inviteres til et informasjonsmøte før oppstart. På møtet gis det informasjon om  bakgrunn for modellen samt nyere forskning som viser at barns tilvenning går langt bedre når en av foreldrene er i barnehagen i flere dager og tilvenningen foregår på en fleksibel måte tilpasset barnas behov og reaksjoner. 

Informasjonsbrosjyre - nett (PDF, 384 kB)

 

Strategisk plan

Kvalitet i barnehage og skole – strategisk plan 2018-2026 handler om barnehagens og skolens pedagogiske virksomhet. Den omhandler ikke strukturelle forhold som bygg, kapasitet og inntaksområder.  Strategien omhandler fire retningsgivende hovedområder som er basert på faglige vurderinger av dagens situasjon og vurderinger av hvilke trender og utviklingstrekk som vil prege samfunnsutviklingen for barnehage og skole i årene fremover: danning og læring, ledelse, inkludering og samarbeid.

Digitalisering

Barnehagene bruker aktivt digitale verktøy som del av det pedagogiske tilbudet. I barnehagen er det særlig nettbrett som brukes. Nettbrett i barnehagen er et verktøy som tilrettelegger for forsking, samarbeid, kreativitet og produksjon av egne medier. Det overordnet mål er at alle barn skal få grunnleggende ferdigheter innen nettvett og mediekompetanse. For å kunne oppnå dette er aktiviteter med nettbrett planlagt og påbegynt av aktivt deltakende voksne som støtter, veileder og presentere for barn. Nettbrett i barnehagen handler ikke om spilling eller skjermtid som en egen aktivitet, det handler om best mulig bruk hvor det er relevant og støtter opp om pedagogikken.

Språkutvikling - "ord som gror"

«Ord som gror - Lek og lær. Kommunale retningslinjer for språkarbeid i barnehage» ble utviklet av fagpersoner på Pedagogisk psykologisk kontor (PPK) og representanter fra barnehage og småskole.

Målet med planen er å fremme arbeidet med språk i barnehager, og den skal gi alle barnehageansatte i Lørenskog kommune felles retningslinjer når det gjelder språkarbeid. Planen inneholder statlige føringer for språkarbeid, flerspråklig utvikling, ulike aspekter ved foreldresamarbeid, ideer til arbeid med språk samt kartleggingsmateriell.

Et godt språkmiljø for flerspråklige barn er et annet viktig satsningsområde. Dette omhandler hvordan mangfold kan brukes som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og hvordan støtte, styrke og følge opp barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. 

Her finner du "Ord som gror"-nettsidene til Lørenskog kommune.

Her er retningslinjene for språkarbeid i Lørenskog-barnehagene. (PDF, 3 MB)

Kostholdsplan

Dette er en overordnet plan som angir prinsipper for et sunt og bærekraftig kosthold for barn og unge som går i barnehage, SFO og skole i Lørenskog kommune. Alle kommunale barnehager, skoler og SFO’er skal følge planen. Målet er at kostholdsplanen skal bidra til variert, sunt og godt kosthold for barn og unge.

Grønt flagg

Fra 2020 er alle kommunale barnehager sertifisert som Grønt Flagg barnehager. Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et pedagogisk verktøy for å styrke temaene klimamiljø og bærekraft i undervisningen. På denne måten involverer barnehager og skoler også våre yngre innbyggere i miljøarbeidet og kan jobbe med ulike miljøprosjekter.  

Sertifiserte barnehager og skoler får rett til å heise det grønne flagget, og får et miljøsertifikat for å synliggjøre innsatsen. Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen så virksomhetene må resertifiseres hvert år.

Overgang barnehage - SFO - skole

Planen gir en beskrivelse av sentrale områder ved overgangen mellom barnehage, SFO og skole. Lørenskog kommune vektlegger sammenhengen i utdanningsløpet, der barnehage og skole har et felles ansvar. Planen fremhever betydningen av at ansatte i barnehage kan forberede barn i skole og SFO, og at ansatte i skole og SFO har kunnskap om barnas tidligere erfaringer slik at de kan tilrettelegge miljøet slik at barna kan erfare kontinuitet i overgangene. Målet med planen er å skape forbindelseslinjer mellom de to institusjonene slik at det ikke overlates til barnet selv å finne veien i alt det nye som møter dem.