Satsningsområder

Lek:

Barnehagen legger stor vekt på barnas lek og barnas utviklingsmuligheter gjennom lek. I leken skal barna møte et fysisk miljø som gir mestringsfølelse, men også utfordringer og utvikling. Leken legger grunnlag for vennskap, fellesskap og samspill hvor barna i daglig frilek og styrte lekeaktiviteter får øve seg på å mestre situasjoner som er med på å utvikle deres  sosiale kompetanse. Leken er et av de viktigste områdene hvor det legges grunnlag for en god språkutvikling. Men viktigst av alt er lekens egenverdi som gir barna glede og stimulerer til vennskap og gode felles opplevelser. Vi ønsker også å tilrettelegge for en god og variert utelek hvor barnas grovmotoriske utvikling står i fokus.

 

Foreldresamarbeid:

Et viktig satsingsområde er samarbeidet med foreldre og foresatte. Vi ønsker å øke bevisstheten om barnehagens arbeid og betydningen av at foreldrene  deltar og involverer seg. Et tiltak er å arrangere foreldremøtene som «gjøremøter» hvor barna og foreldrene sammen deltar på aktiviteter som blant presenterer hvordan vi jobber med fagområdene.  De daglige møtene med foreldrene er svært viktige for å legge et godt grunnlag for gjensidig respekt og tillit. Noe som skaper trygghet og et godt samarbeidsklima for både foreldre og barn.

 

Miljøbevissthet og «Grønt flagg»:

Barnehagen jobber for å bevisstgjøre  barna, foreldrene og personalet om betydningen av gode miljøtiltak i barnehagen og hjemme. Vi er kommet langt i prosessen med å søke om å bli sertifisert som en «Grønt Flagg» barnehage, og regner med å bli godkjent i løpet av 2020.

 

IKT:

Barnehagen er bevisst på å gi barna varierte erfaringer som et godt grunnlag å bygge videre på. Barna blir presentert for ulike pedagogiske program som de får prøve ut. Førskolegruppa har et ekstra fokus på de mulighetene som finnes og hvordan dette kan kombineres med andre aktiviteter og fagområder. Barnehagen har fokus på nettvett og sikker bruk av IKT.
Transponder brukes i kommunikasjonen mellom barnehagen og foreldrene.

 

Flere  detaljer om barnehagens satsingsområder finnes i barnehagens årsplan.