Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel, med retningslinjer og bestemmelser, skal bidra til at Lørenskog kommune utvikler seg i tråd med den vedtatte arealstrategien og målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelen skal legge til rette for bolig- og næringsutvikling og etablering av offentlige tjenester på en måte som sikrer

  • arealeffektivitet
  • lavt transportbehov
  • bevaring av landbruks- og friluftsområdene, grønne lunger og forbindelser i byggesonen
  • høy, funksjonell og estetisk kvalitet i de bygde omgivelsene
  • at godt bomiljø ivaretas

Bestemmelsene er juridisk bindende, mens retningslinjene er veiledende for kommunens saksbehandling. Retningslinjene står skrevet i kursiv i fargede tekstbokser.

Utskriftvennlig versjon av bestemmelser og retningslinjer (PDF, 3 MB)

Planliste knyttet til bestemmelse 18.1.