Medvirkning for samfunnsdelen (avsluttet)

Dette er en arkivversjon av medvirkningen som ble gjort under arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Her finner du den pågående medvirkningsprosessen for arealdelen.

Innholdsfortegnelse:

Hva skal til for å utvikle en kommuneplan hvor visjon og satsingsområder er tydelige og oppleves som viktige for de som bor og driver næring i kommunen? Aktiv medvirkning fra innbyggere, næringsliv, lag, foreninger og offentlige instanser er avgjørende. Lørenskog kommune har derfor gjennomført mange medvirkningsaktiviteter i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Vi har hatt to høringsperioder. Den første var i desember 2019/januar 2020, mens den andre var fra juni til september 2020.

Høring desember 2019/januar 2020

Innbyggere og eksterne høringsinstanser ble invitert til å gi innspill til hva som er bra i Lørenskog og hva det er viktig å lykkes med framover. En digital portal ble lansert i forbindelse med høringen. 

Her finnes all informasjon om kommuneplanen og planprosessen på ett sted. Portalen ble videreutviklet underveis i prosessen og er kommunens digitale kommuneplan.

Informasjon om kommuneplanen og invitasjon til medvirkning ble publisert på Facebook, på kommunens hjemmeside, i Romerikes Blad og via e-post til 700 personer, lag og foreninger og næringsliv. Film er også brukt for å motivere til medvirkning.

 

Kvinne ser på at barna tegner - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune / Jonas Ruud

  
Det ble arrangert innbyggermøte, tegneaktivitet med barnehager, samt åpent kontor. Flere enn 200 personer deltok, og kommunen mottok 69 skriftlige innspill fra innbyggere, lag og foreninger og eksterne høringsinstanser.

 

Innbyggere setter stor pris på å bli tatt med på råd og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på medvirkningsaktivitetene. Mer informasjon om medvirkning i den første høringsperioden kan du lese her.

Barnehagemedvirkning

Vi har ønsket å lytte til barnas stemmer

Førskolebarna i Kurland og Eventyrstua barnehage har gjennom tegninger fortalt oss hva som er fint med Lørenskog og hva som er viktig for dem.

Her kan du se hva barna tegnet og fortalte oss.

Takk for flotte tegninger og viktige innspill til kommuneplanen!

Høring juni-september 2020

Kommunestyret vedtok i juni å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel på høring med høringsfrist 11. september 2020. Det er gjennomført mange kommunikasjons- og medvirkningsaktiviteter for å skape engasjement, dialog og få innspill om kommuneplanens samfunnsdel i høringsperioden.

Disse aktivitetene ble gjennomført:

 • Medvirkningsprosjekt om kommuneplan med alle 9. og 10 klasser
 • Digitalt debattmøte mellom folkevalgte og innbyggere
 • Gjestebud
 • Invitasjon til skriftlige innspill

Film ble brukt for å invitere til gjestebud og høringsinnspill.

Over 1000 personer har deltatt i medvirkningsaktiviteter i høringsperioden. De fleste av disse er elever på ungdomstrinnet som har laget over 200 filmer med innspill om visjon og satsingsområder. Det er videre mottatt 50 skriftlige høringsinnspill til planforslaget fra enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger og eksterne høringsinstanser.

Her kan du lese mer om medvirkningen og innspillene som kom i den andre høringsperioden.

Kartlegging av erfaringer

 

Folkemøte - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune

Arbeidet med ny samfunnsdel startet våren 2019. Først ble erfaringer med plansystemet i kommunen kartlagt. Kartleggingen var basert på intervjuer med politiske og administrative ledere.

 

En hovedinnvending til samfunnsdelen i kommuneplan 2015-2026 var at den er for omfattende og i for liten grad gir retning for innsatsen i valgperioden.

For at samfunnsdelen skal være et godt styringsverktøy ble følgende konkludert:

 • Kommuneplanens samfunnsdel vedtas tidligst mulig i valgperioden.
 • Arealdelen revideres etter samfunnsdelen, dersom kommunestyret mener det er behov for det.
 • Økonomiplanen følger opp de prioriterte satsingsområdene definert i samfunnsdelen.

Utviklingstrekk og utfordringer for Lørenskog-samfunnet

 

Mor og datter handler klær - Klikk for stort bilde Åsmund Holien Mo

Dokumentet “Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel beskriver viktige utviklingstrekk for Lørenskog-samfunnet. Dokumentet utgjør både planstrategi for Lørenskog 2020-2024 og planprogram for samfunnsdelen.

 

Kommunestyret vedtok desember 2019 at oppstartsdokumentet skulle sendes på høring. Samtidig ble kunngjøring av at samfunnsdelen av Lørenskog kommuneplan skulle revideres vedtatt. Les den politiske saken her.

Oppstartsdokumentet var på høring fra 13. desember 2019 til 24. januar 2020. I høringsperioden ble det gjennomført medvirkningsaktiviteter. Kommunen mottok 69 skriftlige innspill fra innbyggere, lag, foreninger og eksterne høringsinstanser. Innspillene var svært sammenfallende med temaene som ble presentert som viktige utviklingstrekk og utfordringer i Lørenskog-samfunnet.

Oppstartsdokumentet ble noe endret som følge av innspillene innenfor følgende utfordringer/behov:

 • Gode løsninger innen samferdsel/kollektivtransport både til og fra jobb og internt i kommunen til fritidsaktiviteter, handling og andre gjøremål.
   
 • Gode oppvekstsvilkår, møteplasser og aktivitetstilbud for å unngå isolasjon, utenforskap, ungdomskriminalitet og rus, og sikre samhold og tilhørighet i alle boområder.
   
 • Det bygges for fort, for høyt og for tett, og dette medfører kø og mangel på parkering. Samtidig har mange forståelse for utviklingen og er positive til det den bringer med seg av gode bussforbindelser, mer aktivitet og byliv.

Kommunestyret vedtok det endelige dokumentet “Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel” i sin sluttbehandling 4. mars 2020. Les den politiske saken her.

Viktige utviklingstrekk for Lørenskog-samfunnet ble beskrevet under disse seks temaene:

 • Boligbygging og befolkningsvekst
 • Økonomisk bærekraft
 • Sosial bærekraft og muligheter for alle
 • Klima og miljømessig bærekraft
 • Overordnet arealstrategi
 • Næringsliv og sysselsetting

Hele oppstartsdokumentet kan leses her (PDF, 14 MB).

Utforming av kommuneplanens samfunnsdel

Prosessen som førte fram til dokumentet “Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel” ble en god forberedelse til utformingen av selve samfunnsdelen.

I januar 2020 opprettet kommunestyret et kommuneplanutvalg. Utvalget består av én representant fra hvert parti. Deres mandat er å gi råd og innspill til kommunedirektøren i arbeidet med revisjon av kommuneplanen.

Det var lagt opp til tre politiske verksteder for kommuneplanutvalget i perioden februar til april 2020. Kommunestyret og hovedutvalgene var invitert til ett av dem. Det siste verkstedet ble avholdt som et utvalgsmøte for kommuneplanutvalget og hadde en digital gjennomføring. Kommunens visjon, Lørenskog-samfunnet i et langsiktig perspektiv og satsingsområder for valgperioden har vært hovedtema på verkstedene.

Kommunestyret vedtok i juni å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel på høring med høringsfrist 11. september 2020. Kommunedirektøren har vurdert alle innspill som kom i høringsperioden, og endelig forslag til kommuneplan legges fram for alle råd og utvalg med sluttbehandling i kommunestyret 4. november 2020. Her kan du lese saken, den politiske behandlingen og kommunestyrets vedtak.

Tidslinje for utvikling av samfunnsdelen

 

Kommuneplan samfunnsdel fremdrift - Klikk for stort bilde