Ny arealdel for Lørenskog kommune

Illustrasjonsfoto for Kommuneplanens arealdel \ - Klikk for stort bilde

Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel den 15.03.2023.

Kommunen har ferdigstilt en ny arealdel og mange har vært involvert i prosessen. Vi har satt stor pris på gode faglige råd og bred medvirkning fra innbyggere i alle aldre, folkevalgte, næringsliv og offentlige myndigheter. Dette har bidratt til at arealdelen er en solid plan for framtida.

Her finner du den nye arealdelen. 

Kommuneplanens arealdel sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, for eksempel hvor det er tillatt å bygge vei, dyrke jord eller bygge boliger. Arealdelen viser også hva som skal vernes i kommunen. 

Dette er hovedpunkter i ny arealdel:

  • Hovedtrekkene fra forrige arealdel er videreført. Det betyr at arealstrategien fortsatt gjelder og det er gjort små arealendringer, byggesonen Kartoversikt over Lørenskog kommunes arealstrategi - Klikk for stort bilde er uendret og marka og grøntområder blir bevart.
  • Utviklingen i kommunen skal være bærekraftig sosialt, miljømessig og økonomisk. Det betyr at vi beskytter marka- og grøntområder og at videre utvikling i hovedsak skal skje i de fem utviklingsområdene i kommunen.
  • Arealdelen har virkemidler for å sikre at sosial og teknisk infrastruktur som barnehage, skole, vann og avløp er ivaretatt før utvikling skjer. Det er for å sørge for at kommunen har kapasitet til å gi gode tjenester til innbyggerne.
  • Bestemmelser for småhusområder er strammet inn for å ivareta stedsidentitet, bokvalitet og gode uteoppholdsarealer.
  • Vi har satt tydeligere krav til uteoppholdsarealer og bokvalitet for å skape gode bomiljøer.
  • Vi har satt av arealer til traséer for buss, sykkel og T-bane for å gjøre det enklere å gå, sykle eller reise kollektivt.
  • Marka og grøntområder, vannmiljø og kultur- og naturverdier er bedre sikret for å ta enda bedre vare på natur og kultur i kommunen.

 

Hva betyr ny arealdel for deg?

Den nye arealdelen trer i kraft umiddelbart. Det betyr at behandling av byggesaker, reguleringsplaner og arealforvaltning skjer etter den nye arealdelen. 

Mennesker og hund foran boligblokker - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune / Jonas Ruud

De fleste vil ikke merke den nye arealdelen i hverdagen med det første.

På sikt skal den føre til at framtidig utbygging og utvikling gir enda bedre  boliger og uteområder både i blokkområder og småhusområder.

Arealdelen sikrer at vi fortsatt skal ha natur og grønt tett på der folk bor, og at det skal være lett å komme seg ut i marka.

Vi skal fortsatt ha mange interessante arbeidsplasser i Lørenskog, og det skal være enkelt å gå, sykle og reise kollektivt, men samtidig mulig å kjøre bil og få parkert for de som trenger det.

Arealdelen påvirker de som planlegger å bygge boliger i Lørenskog, eller de som planlegger å gjøre endringer på boligen eller tomta de har.

Kommunen selv blir også påvirket av den nye arealdelen fordi planen har regler om hvordan vi skal ta hensyn til natur og kultur når vi bygger kommunal bygg, veger eller andre prosjekter i lokalsamfunnet.  

Her finner du kommuneplanens arealdel, samt kommuneplanens samfunnsdel og hvordan vi har jobbet med revisjon av kommuneplanen