Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av foreldrekontakter og representanter til FAU. Som regel skjer dette i forbindelse med et ordinært foreldremøte. Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og at det  er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget. Retningslinjer for valgordningen bør være skriftlige og inngå i vedtektene for FAU.

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Aktuelle oppgaver for FAU

  • FAU bør jobbe for et trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barnas læring
  • FAU kan drøfte formen på tilbakemelding elever og foreldre får på elevenes faglige og sosiale kompetanse
  • FAU kan jobbe for et mobbefritt skolemiljø
  • FAU kan ta initiativ til sosiale tiltak for elevene
  • FAU kan holde kurs for foreldrekontakter
  • FAU kan holde samlinger for foreldre og lærere
  • FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatte

    FAU bør samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte. FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet.

Informasjonen er hentet fra foreldreutvalgene.no )