Barnehagemiljø

Barnehagemiljø

Informasjon om hva barnehagene gjør for at alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen, og hva du kan gjøre hvis du er bekymret for at barnet ditt ikke har det bra.

 

Hva kan du gjøre hvis barnet ditt ikke har det trygt og godt i barnehagen?

Ta kontakt med barnehagen så fort som mulig. Det er viktig at foreldre har en lav terskel for å ta kontakt med barnehagen ved mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

Det trenger ikke være en konkret hendelse som ligger bak. At et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen, kan komme til uttrykk på ulike måter, for eksempel gjennom at barnet endrer atferd. 

Alle ansatte i en barnehage er etter barnehageloven forpliktet til å ta foreldre og barn som melder på alvor, og ta tak i situasjonen.

Hvilket ansvar har barnehagen?

Barnehagen skal ha gode rutiner for å følge med. Styrer og ansatte skal jobbe for at alle barna har det bra i barnehagen. Hvis en ansatt får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og barnehagemiljø, skal hun eller han:

·       gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang

·       si ifra til styrer i barnehagen

·       undersøke hva som har skjedd

·       sette inn tiltak

I alvorlige tilfeller må styrer melde fra til barnehageeier. Hva som er et alvorlig tilfelle, vil være en skjønnsmessig vurdering for eksempel er det alvorlig når en ansatt krenker et barn. Hvis barn eller foreldre sier at barnet ikke har det bra, har  barnehagen plikt til å undersøke hva som har skjedd.

Barnehagen skal lage en plan

Hvis barnehagen får vite at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen, skal de lage en skriftlig plan for å sikre at barnet får en trygg barnehagehverdag. Planen skal vise hva barnehagen vil gjøre og hvorfor. Barnehagen skal sørge for at foreldre og barn blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid. Planen skal inneholde tidspunkt for evaluering.

Melde sak til barnehageeier

Hvis dere mener at barnehagen ikke har tatt tak i saken eller ikke satt inn riktige tiltak, kan dere ta kontakt med barnehageeier. Om dere har barn i en privat barnehage, må dere undersøke hvem som er eier av barnehagen og melde saken dit.

Klage til barnehagemyndigheten

Om dere, etter å ha vært i kontakt med barnehageeier, mener at saken ikke følges opp som den skal, kan dere ta kontakt med kommunes barnehagemyndighet. Barnehagemyndigheten kan føre tilsyn med alle barnehager i Lørenskog kommune (både kommunale og private), og vurdere om de følger regelverket. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal se til at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven og tilhørende forskrifter.