Fratrekk av gyldig fravær på vitnemålet

Det vises til forskrift til opplæringsloven (§3-38 og §2-11) om føring av fravær på vitnemålet.

Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær føres på vitnemålet som elevene mottar etter fullført 10. trinn. Fraværet føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.

Eleven eller foresatte kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når det er lagt fram dokumentasjon på årsak til fraværet.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

  1. Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner (fra og med 4. sykedag eller ved kronisk sykdom)
  2. Innvilget permisjon etter Opplæringslova § 2-11

For fravær som skyldes helsegrunner, kan eleven søke om å få strøket fravær fra og med fjerde fraværsdag i en fraværsperiode. Fraværet må være dokumentert med legeerklæring. Ved kronisk sykdom, dokumentert med legeerklæring, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Søknad om å få slettet fravær må leveres skolen senest 9. juni 2023.

Søknaden må inneholde fullt navn og klasse, datoer det søkes fratrekk for og henvisning til eventuell legeerklæring.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan søkes fratrekk for timefravær.