Samarbeidstjenester barnehage

Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

Tjenesten skal bistå grunnskolene i kommunen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særskilte behov, herunder elevens psykososiale læringsmiljø. PPT-er representert i kommunens tverrfaglige samarbeidssystem.

Logopedtjenesten i PPK er rettet mot barn i førskole- og grunnskolealder med taleflytvansker, stemmevansker og språklydvansker (fonologiske- og artikulasjonsvansker).

 


Barnevern og familievern

Barneverntjenesten gir hjelp til barn 0-18 (23) år. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Grønn time. Barneverntjenestens lavterskeltilbud, der alle kan få råd og veiledning uten at det er en aktiv barnevernssak. På grønne timer gis råd og veiledning om barnefaglige spørsmål og utfordringer, informasjon om andre hjelpeinstanser, hjelp til videre kontakt med andre deler av hjelpeapparatet, melding til barneverntjenesten, informasjon om hvordan barneverntjenesten arbeider og hvilken hjelp tjenesten kan tilby.

 


Forebyggende psykisk helse

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) - Aldersgruppe 0-18 år. FPH tilbyr lett tilgjengelig psykisk helsehjelp til alle innbyggere i Lørenskog kommune. Teamet for barn og unge består av seks psykologer, en spesialkonsulent og en sekretær. De samarbeider tett med helsestasjonene, skolehelsetjenesten og fastlegene, og driver utstrakt veiledning og undervisning til samarbeidspartnere i kommunen. De tilbyr også råd og veiledning, vurdering, kortvarig behandling samt noe undervisning og kurs.

 


Rådgivende og støttende team mot mobbing i Lørenskog (RSTM)

Teamet skal bidra til effektiv og rask håndtering, sikre respektfull og korrekt behandling av partene , og øke skolenes kompetanse til håndtering av mobbesaker. 

 


 

Barn og ungdomsfaglige møter

Dette møtet er en arena for å drøfte tidlige tiltak rundt barnet/ungdommen, sammen  med aktuelle fagfolk, slik at problemer ikke oppstår eller forverres.

 


 

TIBIR (Tidlig intervensjon for barn i risiko)

TIBIR er et program for å hjelpe voksne og komme inn i gode samspill med barn.