Pedagogisk psykologisk kontor (PPK)

Pedagogisk-psykologisk kontor (PPK) er en del av Oppvekst- og utdanningssektoren i Lørenskog kommune.

Besøksadresse: Mailandveien 2  (Gamle Solheim skole) 

Postadresse:     

Lørenskog kommune
v/ PPK
Postboks 304
1471 Lørenskog

PPK er kommunens faglige instans for barn, unge og voksne med særskilte behov.

PPK har følgende faggrupper:

  • Logopedtjeneste rettet mot barn i førskole- og grunnskolealder med taleflytvansker, stemmevansker og språklydvansker (fonologiske- og artikulasjonsvansker).
  • Ressursenhet for førskolebarn arbeider forebyggende med tidlig innsats til barn, foresatte og barnehager. Ressursenheten gir også spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter sakkyndig tilråding og enkeltvedtak. Ressursenheten har overordnet ansvar for særskilt tilrettelagt barnehagetilbud.
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) arbeider etter  barnehagelovens §§ 19 c og 19 d, samt opplæringslovas §§ 5-3 og 5-6. PPT bistår barnehager og skoler med å tilrettelegge tilbudet/ opplæringen for barn/ elever med særlige behov, samt utarbeider sakkyndige vurderinger. 

PPK samarbeider med foresatte, elever, barnehager, skoler og andre kommunale tjenester. Videre med fylkeskommunale og statlige tjenester. Det tverrfaglige samarbeidet i kommunen vektlegges spesielt.

Nyttige linker

Utsatt og tidligere skolestart

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område opplæringslova §4A-2

Spesialundervisning i opplæringspliktig alder opplæringslova § 5-1

Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder barnehagelova § 19 a  

Opplæring i hjemmet på grunn av langvarig sykdom

Avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet