Utsatt og tidligere skolestart

 Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år.

Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkynnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år. (Oppll. § 2-1 tredje ledd).

Utsatt skolestart

Foresatte til barn i førskolealder som vurderer at barnet på grunn av forsinket utvikling vil ha nytte av ett år til i barnehage, kan søke om utsatt skolestart. Foreldre henvender seg til barnehagen og/eller PPT med ønske om utsatt skolestart. Det henvises skriftlig for en sakkyndig vurdering. PPT utreder, vurderer og gir sin anbefaling. Rektor fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Vedtaket kan påklages. Henvisning om utsatt skolestart sendes innen 01.nov. året før skolestart.

PPT vil i sin vurdering ta hensyn til barnets kognitive, språklige og sosiale fungering, samt andre særlige forhold som har innvirkning på barnets utvikling. Vurderingen må videre ta utgangspunkt i det tilbudet som barnet vil møte når det begynner på skolen. I vurdering av skoletilbudet vil sentrale faktorer som blir vektlagt være skolens organisering, kompetanse, gruppestørrelse, elevsammensetning og fordeling av generelle styrkingstiltak på 1-4 trinn.

Barn som, etter en samlet vurdering har særlige utfordringer og som med ett ekstra år i barnehagen vurderes til å kunne klare seg uten spesialundervisning ved skolestart, kan kvalifisere til utsatt skolestart.

Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen og er nedfelt i opplæringsloven § 1-3. Her fremgår det at «opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten». Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og spesialundervisning. I den ordinære opplæringen har ikke eleven rett til noen særskilt tilrettelegging. (Udir).

I praksis skal prinsippet om tilpasset opplæring ivareta at barn med særlige behov få en like god utvikling i skole som i barnehage. Barn med store og varige funksjonshemninger, samt barn som vurderes å ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden vil derfor som hovedregel vurderes til å ha best utbytte av å begynne på skolen til ordinær tid.

Tidligere skolestart

Foresatte til barn i førskolealder som ønsker at barnet skal begynne på skolen før skolepliktig alder, kan søke om tidligere skolestart. Barnet må da være 5 år innen 1. april. Loven gir ingen rett til tidligere skolestart, men kommunen skal holde seg innenfor alminnelige forvaltningsrettslige regler som blant annet setter forbud mot usaklig forskjellsbehandling.  

Foreldre henvender seg til barnehagen og/eller PPT med ønske om tidligere skolestart. Det henvises skriftlig for en sakkyndig vurdering. PPT utreder og vurderer barnets forutsetninger for tidligere skolestart, samt gir sin anbefaling. PPT skal i sin vurdering ta hensyn til hvor langt barnet har kommet i sin utvikling. Da med særlig vekt på barnets kognitive, språklige og sosiale fungering. Rektor fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Vedtaket kan påklages. Henvisning for tidlig skolestart sendes innen 1.mars det året foreldrene ønsker at barnet starter på skolen.