TIBIR (Tidlig intervensjon for barn i risiko)

TIBIR er et program for å hjelpe voksne og komme inn i gode samspill med barn.

Programmet består av seks ulike intervensjonsmoduler som til sammen representerer en helhetlig innsats for å bidra til gode samspill mellom foreldre og barn, mellom barnehageansatte og barn og mellom ansatte på skole og elever.

Alle intervensjoner bygger på det samme teoretiske og forskningsmessige grunnlaget som PMTO; Parent Management Training Oregon. Metoden retter seg hovedsakelig mot foreldre som har barn i alderen 3 – 12 år. Metoden fokuserer på samspillsmønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling hos barnet.  Det er fokus på å møte barnet på dets følelser, samt bygge gode relasjoner mellom barn og foreldre.

Det fokuseres på:

  • positiv involvering
  • samarbeidsfremmende kommunikasjon
  • ros og oppmuntring
  • grensesetting
  • problemløsning
  • tilsyn

PMTO og TIBIR tilpasses den enkelte families behov.

Gjennom ulike moduler i programmet TIBIR, retter den seg også mot ansatte i barnehage og skole, samt har en modul for hvordan en kan bidra til å styrke barns sosiale kompetanse.

Hvilke TIBIR-tiltak tilbyr vi i kommunen?

TIBIR- rådgivning: for å hjelpe foreldre på et så tidlig tidspunkt som mulig før problemene har blitt fastlåste.

TIBIR-konsultasjon: for veiledning til ansatte i barnehager/SFO/skole som arbeider direkte med barn i alderen 3-12 år.

Sosial ferdighetstrening: parallelt med rådgivning/terapi/konsultasjon
kan vi, ved behov, tilby sosial ferdighetstrening til barnet.

PMTO terapi: for utfordrende atferd og vanskelig samspill som har vart over lengre tid.
Terapeuten samarbeider med foreldrene om å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barnet.

PMTO foreldregrupper: for foreldre med rådgivningsbehov, og som
ønsker å motta dette i gruppe med andre foreldre.

Kontakt

TIBIR- koordinator Beate Elvebakk v/PPK:
bev@lorenskog.kommune.no  

TIBIR-rådgivere finnes ved de fleste helsestasjoner i kommunen.
For nærmere informasjon kontakt din nærmeste helsestasjon.

Les også:

Link til den nye planen for videreføring.  (PDF, 2 MB)

Nyttige linker

Tips og ressurser for foreldre

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge