God dialog med næringslivet om arealbruk

 

Rett næring på rett plass. Hvordan kan lokalisering av næring bidra til ønsket stedsutvikling i Lørenskog? 

Dette var tema på møte med næringslivet torsdag 3. mars. Mer enn 30 engasjerte representanter fra næringslivet i Lørenskog deltok på møtet i Lørenskog hus. 

Her er presentasjonene fra møtet. (PDF, 5 MB)

Møtet var en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det jobbes nå med et forslag til ny arealdel, og innspill i arbeidsfasen kan gis fram til 9. mars 2022.

Oppsummering fra møtet

Ordfører Ragnhild Bergheim åpnet møtet. Hun understreket at Lørenskog fortsatt ønsker å være en attraktiv kommune for næringslivet, både for de som er her i dag og de som ønsker å etablere seg her. Samtidig skal vi ivareta gode nabolag ved å balansere hensynet til næringer, arbeidsplasser og bomiljøer.

Katrine Erichsen fra Asplan Viak presenterte «ABC-metoden» som er et verktøy i planleggingen for å legge til rette for «Rett næring på rett sted». Hun viste til Tromsø kommune som nå utarbeider et eget nærings-kart som grunnlag for rullering av sin arealplan.

Camilla Håltem, Næringssjef i Lørenskog, informerte om kommunens næringsplan og prioriterte satsingsområder for framtidsrettet næringsutvikling i Lørenskog.

Ivar Vestervik fra Lørenskog kommune, orienterte om praksis ved lokalisering av næringsliv i Lørenskog, og sammenhengen mellom lokalisering av næring og stedsutvikling.

Møtet var en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel hvor kommunen ønsker innspill i arbeidet. De som deltok diskuterte i grupper og i plenum rundt spørsmålene:

  • Er det særpreg i ulike områder i kommunen som bør videreutvikles?
  • Hvilke næringer bør være hvor?
  • Næringsliv i endring – hva bør kommunen gjøre for å møte dette?

I diskusjonen var bl.a. følgende tema berørt:

  • Det er et stort utviklingspotensiale i sentrum. Det skjer mye der i dag som er interessant å bygge videre på for å gjøre sentrum enda mer attraktivt. T-bane er ideelt for videre utvikling av området. Det ble også sagt at Skårersletta er vanskelig å utvikle som sentrum.
  • Det er ønske om en ny reguleringsplan på Visperud, med mer variert bruk av området. Noen tok til orde for å utvikle sentrumsfunksjoner og mer handel rundt Lørenskog stasjon og Skårer-Ødegården/Snø, mens andre nevnte ytterligere utvikling av Solheims-området.
  • Et annet tema som ble nevnt var boligområdene nær Feiring bruk, og behovet for buffersoner mellom Feiring bruk og nye boligområder for å skjerme disse.
  • Generelle innspill om viktigheten av fleksibilitet og fleksibel bruk av planer, bl.a. med referanse til Oslo kommunes forslag til ny kommuneplan.

Framdrift for kommuneplanens arealdel

Videre framdriftsplan for kommuneplanens arealdel er at kommunestyret får forslag til ny arealdel til behandling i juni 2022. Et forslag blir lagt ut på høring, og det blir da ny mulighet for medvirkning. Her kan du lese mer om revisjon av kommuneplanens arealdel.