Plan for naturmangfold

Lørenskog kommune skal lage en naturmangfoldsplan. Planen vil gi en bedre oversikt over naturmangfoldet i kommunen, og vil legge tydelige føringer for hvordan vi skal forvalte naturen vår. 

Hva er naturmangfold, og hvorfor trenger vi en plan? 

Naturmangfold inkluderer all variasjon i arter, landskap og geologi. Naturen er vårt livsgrunnlag, og vi er alle avhengige av en natur med et rikt mangfold og velfungerende økosystemer. Naturen gir oss mange viktige produkter som for eksempel mat, medisiner og brensel, men også fellesgoder som demping av flom og rensing av vann og luft. I tillegg er naturen viktig for rekreasjon og opplevelser. 

Over hele verden er natur under sterkt press. Naturmangfoldsplanen vil bygge opp under lokale, nasjonale og internasjonale mål om å stanse tapet av naturmangfold. Planen vil gi oss bedre oversikt over hvilke naturverdier vi har, og den skal beskrive hvordan vi må jobbe for å ivareta disse verdiene i Lørenskog.  

I denne videoen ser du mer om hvorfor naturmangfold er viktig

Formålet med planen 

Ved å bevare og bruke naturen på en god måte, vil vi sikre at fremtidige generasjoner også kan nyte godt av naturen og naturgodene rundt oss.  

Den største trusselen mot naturmangfold er arealendringer. Kommunene forvalter over 80 prosent av Norges arealer, og vi har derfor et stort ansvar for å bruke de arealene vi har på en smart måte, og ta vare på naturen vår. Det må vi gjøre gjennom kunnskapsbasert arealforvaltning og gjennom konkrete tiltak.  

Utsikt med høyblokker, åker, noen hus og trær i høstfargen i forgrunnen - Klikk for stort bildeNatur er ikke bare skog, men også nærområdene våre. Jonas Ruud / Lørenskog kommune

For å forvalte naturen på en god måte, må vi sikre levedyktige bestander av planter og dyr. Et av de viktigste virkemidlene er å ta vare på leveområdene deres. Derfor må vi bevare Lørenskogs rike mangfold av natur, landskap og geologi. I kommunen har vi mange ulike former for natur, blant annet skog, kulturlandskap, vassdrag og urban natur. 

Viktige temaer og tiltak 

Vi tar utgangspunkt i eksisterende kunnskap, men vil fortsette å utvide og oppdatere kunnskapsgrunnlaget fremover. Kunnskapen vil vi samle i en kartløsning slik at den blir lett tilgjengelig. 

Noen av temaene som er viktig for naturmangfoldet i Lørenskog har eller vil få egne handlingsplaner med tiltak. 

Fremdriftsplan og dokumenter

Februar 2022

Fagmøte om naturmangfold i Lørenskog kommune

Sommer og høst 2023

Kartlegging og medvirkning

Vinter 2023/2024

Offentlig høring av planforslaget.

2024

Sluttbehandling av planen.