Barnevern og familievern

Her finner du informasjon om blant annet barne- og familievern og overgrep.

Kontaktinformasjon barnevernet

Ønsker du kontakt med barnevernet i Lørenskog kan du ringe oss på vår servicetelefon: 954 43 513. Åpningstiden er 08.00-1500.

Etter kl.1500 kontakter du Romerike barnevernvakt, se info under.

E-post kan sendes til barnevernets postmottak: barnevern@lorenskog.kommune.no 
Besøksadressen er Solheimveien 112, Lørenskog.

Post kan sendes til barnevernets postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Barnevernsjef er Cecilie Fremo Bergkvam

 

Kontaktinformasjon barnevernvakten

Barnevernvakten Romerike politidistrikt er tilgjengelige hele døgnet, og er lokalisert på politikammeret i Lillestrøm. 
Barnevernvakten har telefonnummer: 64 99 32 70

Klikk for stort bilde

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Foreldre kan ha behov for hjelp med barn og barneoppdragelse i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Barnevernet kan her komme inn for å bistå barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter.

Ønsker du kontakt med barnevernet i Lørenskog kan du ringe vakttelefonen 954 43 513 på dagtid. På kvelder og i helgen kan du kontakte Barnevernvakten Romerike politidistrikt. Barnevernvakten er lokalisert på politikammeret i Lillestrøm og har tlf 64 99 32 70

Vil du lese mer om barnevernet se barnevernet.no.

Bekymringsmelding

Barneverntjenesten har et eget skjema som brukes til bekymringsmeldinger. Dette skjemaet finnes i elektronisk versjon og i papirversjon.

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.

Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at:

  • Et barn blir mishandlet i hjemmet
  • Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • Når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker

Du finner mer informasjon inne i skjemaet.

Barnevernvakten

Barnevernvakten er et tilgjengelig barnevern for barn, ungdom og deres pårørende i akutt krise og yter akutthjelp ved husbråk, innbringelse eller andre kriser i hjemmet.

Videre er barnevernvakten en del av den kommunale barneverntjenesten som skal dekke barnevernoppgaver av akutt karakter, først og fremst på de tider da barneverntjenesten i kommunene er stengt.

Kontaktinformasjon til barnevernvakten

Les mer om barnevernvakten

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen er åpen fra kl. 15.00 til 08.00 på hverdager og døgnåpen i helgene og på helligdager.

Mer informasjon

Familievern

Familievernet gir råd og rettledning om samlivsproblemer, enten til hele familien, til paret eller til enkeltpersoner. Tjenesten legger vekt på forebyggende virksomhet og oppmuntrer klienter om å søke hjelp på et tidlig stadium for å unngå at konfliktene blir helt fastlåste. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor.

Familievernkontoret i Lørenskog

Åpent 08.00 - 15.30 (telefontid mellom 8.00-11.30 og 12.00-14.30)

Tvangsekteskap

Barne- og likestillingsdepartementet har hovedansvaret for å koordinere arbeidet mot tvangsekteskap. 
Røde Kors har en egen informasjonstelefon om tvangsekteskap som er etablert på oppdrag fra barne- og likestillingsdepartementet. Det er aktuelt å ringe telefonen Hvis du vil vite hvor du kan henvende deg for å få hjelp til å unngå et tvangsekteskap, og hvordan man kan hjelpe mennesker som allerede befinner seg i et ekteskap basert på tvang, kan du ringe dette nummeret: 815 55 201