Beregning av lønnsansiennitet

For at du skal få riktig lønn må du sørge at vi har all dokumentasjon vi trenger for å beregne riktig ansiennitet og innplassere deg i riktig stillingskode.

Illustrasjonsbilde for hovedtariffavtalen - Klikk for stort bilde

Ansiennitetsdato fastsettes på tilsettingstidspunktet. Dato settes til den 1. i måneden med bakgrunn i det antall år og måneder som godskrives i lønnsansienniteten. All tidligere erfaring må dokumenteres.   

Dersom du leverer attester/vitnemål i ettertid, vil den nye lønnsansienniteten gjelde fra den 1. i måneden etter at vi har mottatt ny dokumentasjon. Det er regelverket på tilsettingstidspunktet som kommer til anvendelse for all beregning.

Dokumentasjonen fra tidligere arbeidsgivere eller oppdragsgivere skal inneholde:

 • Start og sluttdato
 • Stillingsprosent.    
  Dersom du har vært ekstrahjelp/timevikar så må antall arbeidede timer spesifiseres.

Oppgitte opplysninger som ikke er dokumentert eller er mangelfullt dokumentert, iht. kulepunktene over, vil ikke bli tatt med i beregningen. 

Regler for ansiennitetsberegning

Ansiennitetsbestemmelsene er regulert av Hovedtariffavtalen §12.   
Det er regelverket på tilsettingstidspunktet som er gjeldende for ansiennitetsberegningen.

Lønnsansiennitet regnes fra tidligst fylte 18 år og hva som godskrives vil avhenge av stillingskategori og kompetansekrav til stillingen. 

Det gis ikke ansiennitet etter flere bestemmelser i samme tidsperiode.   

Jobber du som timelønnet personale/ekstrahjelp vil din ansiennitet blir beregnet på nytt ved inngåelse av ny arbeidsavtale. Du får medregnet faktisk antall timer i din nye ansiennitet.

Merk at det er ulike ansiennitetsbestemmelser som gjelder for tilsettinger før og etter 1.5.2022.

Regler for ansiennitetsberegning, tilsettinger til og med 30.4.2022

 • Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år dersom det dokumenteres med fødselsattest, dåpsattest eller annen offentlig dokumentasjon. Du kan ikke ha vært i utdanning eller inntektsgivende arbeid i samme tidsperiode.
 • Ved tilsetting i stilling uten særskilt krav om utdanning godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste. Som privat tjeneste regnes også omsorgsarbeid inntil 3 år og arbeid i hjemmet med inntil 6 år. Arbeid i hjemmet dokumenteres med oversikt over perioden du har vært hjemmeværende/fødselsattest på barn/bekreftelse på pleie/stell av syke/gamle. Du kan ikke ha vært i utdanning eller inntektsgivende arbeid i samme tidsperiode.
 • Ved tilsetting i stilling med særskilt krav om utdanning ved tiltredelse godskrives offentlig tjeneste fullt ut. I tillegg godskrives lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen. Som privat tjeneste regnes også omsorgstjeneste med inntil 3 år.
 • For undervisningspersonale godskrives offentlig tjeneste fullt ut i tillegg til all privat tjeneste etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. Som privat tjeneste regnes også omsorgstjeneste med inntil 3 år.
 • Fagarbeidere får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet etter fylte 18 år. Verdiskapningsdelen utgjør ett år.   
  Fagarbeidere beregnes som stillinger med særskilt krav om utdanning.
 • Verneplikt er en offentlig tjeneste, og godskrives i lønnsansienniteten for alle stillingsgrupper.
 • Selvstendig næringsdrivende må lage oversikt over hvilke perioder de har hatt selvstendige oppdrag. Videre må det innleveres ligningsattest som viser inntekt for tjenesteperiodene, og en bekreftelse på bransje fra brønnøysundregisteret. Attestene danner grunnlag for gjennomsnittsberegning av omfang som medregnes i ansienniteten.  

Regler for ansiennitetsberegning, tilsettinger fra og med 1.5.2022

I ny hovedtariffavtale er bestemmelsen om lønnsansiennitet i hovedtariffavtalen § 12 endret slik at alle arbeidstakere får medregnet all privat tjeneste ved tilsetting. Arbeid i hjemmet vil fortsatt kun medregnes for ansatte i stillinger uten særlige krav til utdanning. Det er fortsatt dokumentasjonskrav for at tidligere tjeneste skal kunne medregnes.

Stillingsinnplassering

Ved stillinger med særskilt krav om utdanning må du dokumentere utdannelse med et vitnemål/fagbrev. Ved utdannelse i enkeltfag kan du levere en karakterutskrift.  Dersom du ved ansettelsestidspunkt ikke har mottatt ditt vitnemål/karakterkort ennå, må du sende det til oss så snart det foreligger. Et tips er å laste ned vitnemål fra vitnemålsportalen.no.   

For undervisningsstillinger er virkningstidspunkt 1. august for dokumentert utdanning med eksamen i vårsemesteret, og 1. januar for dokumentert utdanning med eksamen i høstsemesteret dersom du leverer dokumentasjon innen rimelig tid. Andre stillinger enn undervisningsstillinger vil ha virkningstidspunkt fra 1. i måneden etter at du har levert vitnemål/karakterutskrift. Utstedelse av arbeidsavtale med riktig stillingsplassering kan først skje når vi har mottatt riktig dokumentasjon på utdanning.

Dersom du har tatt din utdannelse i utlandet må du få den godkjent av HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse). Ut fra vitnemål og karakterutskrifter gir de en generell godkjenning av studiepoeng, samt at de eventuelt likestiller utdanningen med en norsk grad. Se www.hkdir.no for nærmere informasjon.

Lærere eller barnehagelærere må få sin utenlandske lærer- eller barnehagelærerutdanning godkjent av HK-dir for å kunne tilsettes i fast stilling.