Flaggreglement for Lørenskog kommune

Norges flagg på en flaggstang med blå himmel i bakgrunnen - Klikk for stort bilde colourbox.com

Vedtatt i kommunestyret 27. april 2022.

1. Formål og virkeområde

Formålet med dette reglement er å klargjøre og samordne regler for flagging fra alle offentlige kommunale flaggstenger i Lørenskog kommune på offentlige flaggdager, og forbindelse med ulike arrangementer og begivenheter.

2. Lover og forskrifter som regulerer flagging ved kommunens offentlige flaggstenger

Følgende lover og forskrifter regulerer bruk av flagg:

 • ”Lov om Norges Flag”(Flaggloven) av 10. desember 1898. Loven fastsetter hvordan flagget skal se ut og bruken av det.
   
 • ”Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget”, datert 21.oktober 1927, sist endret 03. oktober 2004. Forskriften fastsetter nærmere regler for bruken, blant annet offisielle flaggdager og når flagget kan heises og fires.
   
 • ”Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger”, datert 29. juni 1933, sist endret 04. juni 2021. Loven fastsetter hva slags flagg som kan benyttes ved kommunens offentlige bygninger.
   
 • ”Forskrift om adgang til i særlige tilfelle å benytte fremmed lands flagg ved siden av det norske flagg på kommunale offentlige bygninger” datert 06. juli 1933.

3. Definisjoner

3.1 Flagg

Med flagg menes det norske flagget, samiske flagg, kommune- og fylkesflagg, og andre nasjoners flagg.

3.2 Vimpel

Med vimpel menes et trekantet flagg der lengden er større enn høyden. Vimpler er høyest ved stangen og ender som regel ut i en spiss. En vimpel skal ikke være lengre enn 1/3 av flaggstangens lengde.

3.3 Banner

Med banner menes en type fane, det vil si et flaggliknende kjennetegn og samlingsmerke med symboler, farger og figurer fra våpenskjold eller lignende. Et banner skal i hovedsak henge loddrett ned langs flaggstangen med største lengde langs flaggstangen.

3.4 Arrangementsflagg

Med arrangementsflagg og arrangementsbannere menes flagg eller bannere med arrangementsmotiv eller logo.

4. Offentlige kommunale flaggstenger

 • Lørenskog rådhus
 • Fjellsrud skole
 • Dovre bo
 • Fjellhamar skole
 • Flaggfjellet (ved Fjellhamar gård)
 • Solheim skole
 • Kjenn skole
 • Luhr skole
 • Rasta skole
 • Lørenskog hus
 • Løkenåsen skole
 • Hammer skole
 • Åsen skole
 • Benterud skole
 • Kurland skole
 • Finstad skole
 • Lørenskog sykehjem
 • Finstad bo
 • Lørenskog bygdemuseum
 • Rolvsrudhjemmet


5. Flaggregler

5.1 Tidspunkt for heising og firing

Sommerhalvåret, det vil si fra mars til og med oktober, skal flagget heises kl. 0800.

Vinterhalvåret, det vil si fra november til og med februar, skal flagget heises kl. 0900.

Flagget fires ved solnedgang, eller senest kl. 2100 hvis solen går ned senere enn dette. Dette gjelder hele året.

Vimpler og bannere kan henge oppe uten tidsavgrensning, det vi si hele natten og i hele den aktuelle perioden.

5.2 Flagging på halv stang

Når flagget skal heises på halv stang, skal flagget først heises til topps, før det fires ned en tredjedel fra toppen av flaggstangen.

Når flagget skal fires ned fra halv stang, skal det igjen heises til toppen, før det fires ned.

5.3 Behandling av flagget

Flagg skal behandles med respekt.

Ved flagging med det norske flagget skal flaggforskriften (Forskrift angående bruk av statsflagg og handelsflagg) følges.

Flagget skal aldri berøre bakken. Etter firing må flagg tørkes før det kan brettes og oppbevares. Oppbevaringen skal være på en slik måte at det ikke blir skadet eller kommer på avveie.

Et ødelagt eller slitt flagg skal brennes eller sprettes opp og fargene skilles fra hverandre.

6. Offisielle flaggdager

I Lørenskog kommune skal det flagges fra alle kommunens offentlige flaggstenger på offisielle flaggdager.

Flaggdager

Flaggdager
Dato Hvorfor vi flagger
1. januar 1. nyttårsdag
21. januar H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
6. februar Samenes nasjonaldag
21. februar H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
1. mai Offentlig høytidsdag
8. mai Frigjøringsdagen 1945
17. mai Grunnlovsdagen
7. juni Unionsoppløsningen 1905
4. juli H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
20. juli H.K.H. Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag
29. juli Olsokdagen
19. august H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
25. desember 1. juledag
Bevegelig 1. påskedag
Bevegelig 1. pinsedag
Bevegelig Stortingsvalg

Det skal flagges med det samiske flagget fra Lørenskog rådhus på samenes nasjonaldag. De øvrige dager skal det flagges med det norske nasjonalflagget.

7. Flagging andre dager

På valgdagen for Kommune- og fylkestingsvalget skal det flagges med nasjonalflagget ved alle oppnevnte stemmelokaler, og på rådhuset.

Det skal flagges fra rådhuset kvinnedagen 8. mars.

Det skal flagges med regnbueflagget fra rådhuset lørdag under Oslo Pride.

Ved offisielt besøk av Lørenskog kommunes vennskapskommuner skal det flagges med det kommunale flagget til den aktuelle vennskapskommunen.

Skolene og bo- og omsorgsinstitusjonene gis myndighet til å selv avgjøre om det skal flagges fra flaggstengene ved sine bygg de overnevnte dagene. Dersom institusjonen velger å flagge må de selv organisere heising og firing av flagget i tråd med bestemmelsene i reglementet og flaggforskriften. Skolene gis myndighet til å selv avgjøre om det skal flagges fra flaggstengene ved sine bygg første skoledag, eksamen eller ved tilsvarende anledninger. Dersom skolen velger å flagge må de selv organisere heising og firing av flagget i tråd med bestemmelsene i reglementet og flaggforskriften.

8. Flagging ved gravferd

Det bør flagges på halv stang på offisielle flaggstenger ved gravferden til nåværende og tidligere ordførere og andre nåværende kommunestyrerepresentanter ved Lørenskog rådhus.

Ved gravferd til nåværende ansatt, eller nåværende elev ved kommunal skole kan det flagges på halv stang ved tjenestestedet der vedkommende var ansatt eller ved skolen dere eleven gikk, dersom det er en flaggstang tilknyttet det aktuelle tjenestestedet eller skolen.

Det skal også flagges på halv stang hvis det er gitt nasjonale føringer om dette, eller det på grunn av andre særskilte omstendigheter er naturlig å flagge på halv stang.

Det flagges på halv stang inntil seremonien er avsluttet. Når seremonien er avsluttet, skal flagget heises til topps og fires til vanlig tid.

9. Flagging med fremmed lands flagg

Som hovedregel flagger ikke Lørenskog kommune med andre lands nasjonalflagg. Ordfører kan gjøre unntak fra dette, dersom det er ønskelig av hensyn til internasjonal høflighet.

Ved flagging med fremmed lands flagg skal flagging skje i samsvar med reglene i Forskrift om adgang til i særlige tilfelle å benytte fremmed lands flagg ved siden av det norske flagg på kommunale offentlige bygninger.

10. Søknad om flagging ved andre anledninger/arrangement

10.1 Flagging ved idretts-, kultur- eller lignende arrangementer av allmenn interesse

Det kan flagges med norsk flagg, samisk flagg og kommuneflagg i forbindelse med idretts-, kultur-, og lignende arrangementer av allmenn interesse ved kommunes offentlige flaggstenger.

Det kan flagges med arrangementsflagg, vimpler og bannere i forbindelse med idretts-, kultur-, og lignende arrangementer av allmenn interesse ved kommunes offentlige flaggstenger.

Det tillates ikke flagg som symboliserer politisk, diskriminerende eller kommersiell aktivitet.

Det tillates ikke å flagge med arrangementsflagg, vimpler eller bannere ved kommunens offentlige flaggstenger de offentlige flaggdagene som vist til i punkt 6.

Flagging som vist til i dette punktet krever særskilt søknad.

10.2 Krav til søknad

Ved søknad må det framkomme ved hvilken flaggstang, i hvilket tidsrom og med hvilket flagg det ønskes å flagge. Søknad om flagging som kan karakteriseres som prinsipielle eller saker som medfører tvils- og fortolkningsspørsmål, skal behandles av formannskapet.

10.3 Heising og firing

Heising og firing av flagg i forbindelse med arrangementer, som vist til i pkt. 5.1, avtales i hvert enkelt tilfelle.

10.4 Kostnader

Utgifter knyttet til flagging ved søknad skal dekkes av arrangøren i sin helhet.