Valg 2023

Her publiseres relevant informasjon for og om kommunestyrevalget i 2023

Hvordan stille liste til kommunestyrevalget 2023 

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget i 2023.

Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars klokken 12:00.

Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert, innen fristen fredag 31. mars klokken 12:00. Listeforslag levert etter fristen avvises.

Listeforslag

Listeforslag kan utarbeides elektronisk og på papir. Opprettelse av elektronisk listeforslag kan gjøres her, og mal for listeforslag på papir finnes her

Listeforslag kan leveres:

Ta gjerne kontakt med politisk sekretariat for å få veiledning i arbeidet med listeforslagene. Politisk sekretariat kan kontaktes på politikk@lorenskog.kommune.no

Dette må listeforslaget inneholde

 • Navn på parti
  • Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften
 • Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for
  • Kommunestyrevalget 2023 i Lørenskog kommune
 • Kandidatene som stiller til valg
  • Listeforslaget skal være utfylt i rekkefølge med minimum syv kandidater og maksimum 53 kandidater. Et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift.
  • Valgbar til kommunestyret er den som har stemmerett ved valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt. Reglement for hvem som er utelukket og fritatt finner du her.
 • Underskrifter
  • For partier som er registret i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet, kan levere listeforslag etter forenklet regelverk. Tilsvarende gjelder også for partier som har blitt registret i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg. Forenklet regelverk innebærer at listeforslaget kun trenger å være underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for Lørenskog.
  • For partier som ikke er registrert i Partiregisteret, må listeforslaget ha underskrift fra minimum 300 personer. Alle som skriver under på listeforslaget må ha stemmerett i Lørenskog kommune. Underskriften må inneholde fullstendig navn, bostedsadresse med postnummer, og fødselsdato
 • Tillitsvalgte og tillitsutvalg
  • Alle listeforslag skal angi en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt blant de som har skrevet under på listeforslaget. Tillitsvalgte har myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen eller i fylkeskommunen om endringer på listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis. Når et listeforslag fra et registrert politisk parti er underskrevet av to av lokalavdelingens styremedlemmer, anses disse å utgjøre tillitsvalgt og vararepresentant, mens det for uregistrerte partier og grupper er de to øverste underskriverne.
 • Vedlegg
  • Som tillegg til listeforslaget skal det følge:
   • En oversikt over kandidatenes fødselsdato
   • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget
   • Dersom en kandidat ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i Lørenskog kommune, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen
   • Kontaktinformasjon til tillitsvalgte for listeforslaget.

Frist for å trekke listeforslag er 20. april klokken 12:00.

For mer informasjon, se valgdirektoratets hjemmeside