Innsyn i kommunens saksdokumenter

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Lørenskog kommunes virksomhet og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.

Postliste

Her finner du postlista til Lørenskog kommune. Du kan lese dokumenter som legges ut i fulltekst, og be om innsyn direkte fra postlista.

Hvem kan kreve innsyn?

Alle kan be om dokumentinnsyn hos et offentlig organ. Rettigheten er hjemlet i offentlighetsloven §3, hvor det heter at innsynsretten omfatter saksdokumenter, journaler og lignende registre.

Det er ikke noe krav at du som krever innsyn, må ha saklig interesse. Innsynskravet må imidlertid gjelde et bestemt dokument, en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art. Du har bare krav på innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte.

Her finner du Offentleglova.

Offentlighetsprinsippet er grunnlovfestet, jf. grunnloven §100, hvor det fastslås at en hver har rett til innsyn i offentlige dokumenter, med mindre det i lov er fastsatt begrensninger ut fra hensynet til personvern og andre tungtveiende grunner.

Hva kan du få innsyn i?

Du har i utgangspunktet rett til innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende registre, dersom det ikke følger noe annet av lov/forskrift.

Det er unntak fra innsynsretten, blant annet:

  • Kommunen har plikt til å nekte innsyn i lovbestemt taushetsbelagte opplysninger.
  • Kommunen kan nekte innsyn i interne dokumenter, dokumenter som er innhentet utenfra for den interne saksbehandlingen, og dokumenter som etter sitt innhold kan unntas fra innsyn.

Kommunen skal behandle krav om innsyn så raskt som mulig. Det betyr vanligvis innen én til tre arbeidsdager.

Mulighet for klage

Dersom du har fått avslag på innsynskrav, kan du innen tre uker kreve nærmere begrunnelse. Du kan også klage på avslaget. Klagen skal sendes til organet i Lørenskog kommune som avslo innsynskravet. Kommunen behandler klagen og videresender klagen til Statsforvalteren, dersom avgjørelse om avslag opprettholdes.

Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du fikk beskjed om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd.

Andre lover

Også andre lover er viktige for å ivareta innsynsretten, herunder forvaltningsloven §18 (innsyn for den enkelte/partsinnsyn).

Kommunelovens § 4 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning"