Kompetanse

Illustrasjon av tre tannhjul som går i hverandre - Klikk for stort bilde

Helse- og velferdssektoren møter folk på sitt mest sårbare; som når du overlater ditt nyfødte barn til helsesøster, eller står med klamme hender og sandpapir i munnen og ber om sosialstøtte for første gang. Er det noen ganger i livet du virkelig håper at fagpersonene vet hva de driver med, så er det når det skal tas avgjørelser for helsa eller økonomien din. «Kompetanse» omfatter både evner, kunnskap, erfaring og holdninger. Vi som jobber i de kommunale tjenestene, møter personer med alle slags livsutfordringer og i alle aldre. Det er en selvfølge at vi jobber kontinuerlig og systematisk med kompetanse og etisk refleksjon.

Denne strategien beskriver grepene helse- omsorg- og mestringssektoren vil gjøre for å møte fremtiden, men det er de ansatte som sørger for at endringene faktisk skjer. Ansatte må ha kompetanse innenfor helsefremming og forebygging, mestring, samskaping, alternative boformer og velferdsteknologi. I tillegg kommer en særlig kompetanse, nemlig kompetansen til å håndtere endringer, eller til og med dyrke dem fram. Både ansatte og innbyggere må venne seg til nye roller, og oppdage nye muligheter for samarbeid. Det ligger enormt mye kompetanse i lokalmiljøet, og alle kan bli bedre på å dele. Vi tror at dette er den mest ubrukte kompetanseressursen.

Hvordan lykkes med kompetanse?

Kontinuerlig tjenesteinnovasjon: fra brukermedvirkning til reell samskaping

Alle medarbeidere i kommunen har to jobber: utøve helse- eller velferdstjenester, og bidra til at tjenesten utvikler seg i tråd med strategien. For å heve blikket, trenger alle ansatte en organisasjonsforståelse som handler om hva det er vi sammen skal levere, og hva som er samfunnsoppdraget. Det må både kunnskap og holdningsendring til for å realisere samskapingskommunen. Når mennesker møtes, og setter seg inn i hverandres situasjon, gir det ofte aha-opplevelser som berører. Derfor må så mange som mulig bli involvert i tjenesteutvikling og samskapingsarbeid. De som har deltatt i å utvikle et tiltak har størst drivkrefter for å gjennomføre det.

Som innbygger skal du ha mulighet til mer enn å medvirke når du møter helse- og velferdstjenesten. Det er ditt liv det handler om. Det er du som skal håndtere tilværelsen når de ansatte drar hjem fra jobb. Vi vil heie, støtte, styrke og bidra til å fjerne hindre, for at du selv skal kunne oppnå det du vil. Både for de avgjørelsene som handler om deg, og for tjenesteutvikling i større sammenheng, må derfor målsettingen være reell likeverdig samskaping. Det har stor betydning å opparbeide denne lagfølelsen i samfunnet.

Det er viktig å styrke tiltak som underbygger læring og mestring (helsekompetanse) hos den enkelte innbygger og personens nettverk, både i regi av kommunen og andre aktører. Åpen kommunikasjon og kompetansedeling på tvers fremmer tillit til at tilbud holder god kvalitet uavhengig av hvem som leverer det.

En gruppe mennesker sitter i en sal og hører på et foredrag - Klikk for stort bilde Farid Dino Omer / Lørenskog kommune

Klikk på feltet under for å lese hele historien.


Heltidskultur

Det er godt å jobbe med kollegaer som kjenner rutiner og arbeidsoppgaver, og er trygge i jobben sin. Arbeidet flyter lett når du er sammen med folk du stoler på, og dere får til en god arbeidsfordeling hvor alle bidrar. Det samme opplever Eva, som får hjelp fire ganger om dagen til hygiene og måltider. Hun blir rolig når hun kjenner de som hjelper henne, og de gjør det på samme måte hver gang. Heltidskultur handler om jakten på den gode dagen for alle parter. Det er en av de viktigste satsningene i sektoren, og vil fortsette å være det i overskuelig framtid. Målet er å sikre bærekraftige tjenester med høy kvalitet, kontinuitet, riktig kompetanse og faglig forsvarlig kapasitet med innbyggernes behov i sentrum.

Helsefaglig kompetanse blir en knapphet i fremtiden. Allerede nå merker vi spesielt at det er vanskelig å rekruttere nok helsefaglig kompetanse på høgskolenivå. Vi må tenke nytt om hvordan vi kan bruke den helsefaglige kompetansen best mulig, slik at vi får rett kompetanse på rett plass. Dette handler både om oppgavedeling og arbeidstidsordninger. Kanskje samfunnet i fremtiden vil trenge annen kompetanse som vi ennå ikke har oppdaget at vi ville ha nytte av?

Over 70 % av de som jobber turnus i dag jobber deltid. Ansatte skal ha så stor stillingsstørrelse som mulig, og flest mulig skal jobbe heltid. Store stillinger gir ro og forutsigbarhet. Du vet når og hvordan du skal jobbe, og at du får jobbe nok. Dette fører til mer stabil økonomi, bedre muligheter for å eie egen bolig og bedre oppvekstsvilkår for barna dine.

To personer sitter i sofa og smiler til hverandre - Klikk for stort bilde Farid Dino Omer / Lørenskog kommune

Klikk på feltet under for å lese hele historien.