Folkehelse

Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan folkehelsen fordeler seg hos innbyggerne. Folkehelsearbeid er alles ansvar.

Folkehelsearbeid handler om å jobbe for en samfunnsutvikling som utjevner sosiale forskjeller, og å tilrettelegge for økt samfunnsdeltakelse, sunne levevaner, økt fysisk aktivitet, inkludering, frivillig aktivitet og helsefremmende stedsutvikling.

Folkehelsearbeid er politikk og en lovpålagt oppgave Det er langsiktig og systematisk samfunnsutviklingsarbeid rettet mot hele befolkningen som ivaretas av alle sektorene i kommunen.

Folkehelseoversikt 2021 -2024

Lørenskogs folkehelseoversikt for 2021-2024 ble vedtatt av Kommunestyret 23. juni 2021. og er et lovpålagt kunnskapsgrunnlag for kommunalt folkehelsearbeid.

Lørenskog kommunes folkehelseoversikt for 2021-2024 (PDF, 5 MB) (oppdatert mars 2023).

Folkehelseoversikten er en oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Oversikten beskriver utfordringer som alle kommunale sektorer i Lørenskog er pliktig i å følge opp. Folkehelseutfordringene skal følges opp i mål og strategier i kommunale planer, og i tiltak forankret i planer eller etablert som oppfølging av planer. Tiltak skal også iverksettes som direkte oppfølging av utfordringer relatert til befolkningens helsetilstand.

Folkehelseoversikten vil bli oppdatert årlig, og oppdatert utgave vil være tilgjengelig for alle på kommunens nettside.

Kontakt

For spørsmål eller innspill til folkehelsearbeidet i Lørenskog, kontakt Lillian Halvorsen, spesialrådgiver for frivillighet og folkehelse, e-post lilhal@lorenskog.kommune.no

Folkehelseprofil

Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år folkehelseprofiler for fylker, kommuner og bydeler. Rapportene inneholder nøkkeltall knyttet til befolkning, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Folkehelseprofilene kan brukes som en av flere kilder til å finne svar på hvordan helsetilstanden er hos innbyggerne i kommunen, hvilke ressurser vi rår over og hvilke utfordringer vi står overfor.

Lørenskog kommunes folkehelseprofil 2023 (PDF, 2 MB)

Folkehelseundersøkelse

Sentio Research Group utførte på oppdrag fra Lørenskog kommune en folkehelseundersøkelse i Lørenskog høsten 2018. Undersøkelsen kartlegglegger selvopplevd helse, og er et viktig supplement til statistikken oversiktsdokumentet bygger på. Undersøkelsen bidrar til bedre forståelse av helsetilstanden i Lørenskog.

Livsstil og helse i Lørenskog kommune 2018 (PDF, 2 MB)